Global Lithuanian Net:    san-taka station:
DNR, išilginės bangos ir kelionės laike  

„Veiksmas yra Pasaulio kreivumas“, P. Uspenskis. Naujasis Visatos modelis, 1911

DNR pirminė paskirtis yra proteinų gamyba. DNR pakitimai sukelia organizmo pakitimus, kurių pasekmė yra organizmo senėjimas. Jei tų pakitimų nebūtų, gyvenimo trukmę galima paskaičiuoti remiantis ląstelių 7 m. ciklu. Pasak I.S. Filimonenko1), DNR gali būti tiksliai atgaminta apie 200 kartų.

Vienas iš pakitimų šaltinių – radiacija organizmo viduje, kurios pagrindas yra kalio K-40 izotopas [G.M. Barenboimo2) manymu – Vavilovo-Čerenkovo radiacija, kurią sukelia įelektrintų dalelių judėjimas kūne], kurio žmogaus kūne yra apie 500 g. Jo organizmas gauna su maistu, vandeniu ir oru. Vienas iš siūlomų būdų jam sumažinti yra torsioninių laukų generatoriai [dar skaitykite: Bandymai su DNR].

Poveikį DNR procesams galima perduoti tam tikro dažnio išilginėmis bangomis. Pagal E. Šriodingerį DNR struktūra yra Watson-Crick3) modelis – dviguba 2 nm skersmens spiralė su 3,4 nm žingsnio spiralės vijomis. Tad rezonanso bangos ilgis turi būti apie 71,1 nm (pagal Frolovo metodą4) ). DNR procesai gali būti suaktyvinti ar sulėtinti, kai energijos sąveika su išoriniu šaltiniu yra organizuota tam tikru būdu. Žinomos dielektrinės DNR savybės ir kraujo magnetostrikcijos efektao leidžia nuspėti tą DNR rezonansinį mechanizmą. Spėjama, kad DNR absorbuodama fotoną sukelia mechaninį, o ne elektromagnetinį rezonansą.
Ir vėl vienas iš siūlomų būdų toms bangoms perduoti yra torsioninių laukų generatoriai.

Bendrąja prasme, „išilginės bangos“ yra energijos tankio svyravimai, kurie sukeliami sklindančių bangų kryptimi. Pavyzdžiu gali būti oro suspaudimo ir išretėjimo sinusiniai svyravimai sklindant garso bangai (energijos tankiu suprantant oro tankį, t.y. atstumą tarp oro molekulių).


Žr. Watson-Crick straipsnio 1 psl.

Herco elektromagnetinė (EM) banga nėra išilginė, jei energijos tankio parametrais bus laikoma E (elektrinio intensyvumo vektorius) ir H (magnetinio intensyvumo vektorius). Tačiau EM bangos energijos tankis gali būti apibūdinamas vektoriumi P (Poynting, Rusijoje kartais vadinamu Umovo vektoriumi), statmenu E ir H bei sutampančiu su bangos judėjimo kryptimi. Tokiu atveju, EM banga yra išilginė.

Tačiau tada galima padaryti įdomių išvadų:
1. Fotono greitis gali padidėti ar sumažėti, nes priklauso nuo P reikšmės.
2. P yra vienos krypties pulsuojanti funkcija, tad EM bangą galima pavadinti pulsuojančia išilgine banga.
3. Įprastinę sinusoidinę išilginę bangą (kaip garso bangos atveju) gali sukurti tam tikras EM šaltinis sinusoidiniais P reikšmės ir krypties pokyčiais. Šiuo atveju banga nejuda, nes svyruoja abiem kryptimis. Ją pasiūlyta vadinti nulinio greičio fotonu (ZVP). O N. Kozyrevo koncepcijoje fotono greitis ir laiko tempas yra susiję reikšmės (žr. toliau).

Tokie ZVP atitinka daugelio minėtą „paslėptosios energijos jūrą“ arba nulinio taško energiją (ZPE). Jie būtų elektrono-pozitrono materializacijos šaltinis. Rezonuojant su erdve, galima kurti ar naikinti materiją. O tai būtų pagrindas naujam transportavimo būdui – teleportacijai.

Yra žinomas Herco bangos jėgos poveikis (bangos slėgis). Banga gali sukurti traukos jėgą, jei jos P vektorius pulsuoja asimetriškai. Energijos tankio jėgos tokiu atveju juda ne nuo šaltinio, o link jo. Šis reiškinys kartais vadinamas „juoduoju spinduliu“.

A. Černetskis 1989 m., remdamasis Dokutčevo (1932-1990) teorija, aprašė išilginių bangų savybes vadinamuose "darbiniuose kūnuose" (superlaidžiame metale, plazmoje). Judantys įelektrinti kūnai gali sukurti papildomą krūvį, kuris, pagal Dokutčevą, lygus
q = (q0 /2) * (v /c)
kur q0 yra nejudančios sistemos krūvis, v – sistemos greitis, o c – šviesos greitis.

Dokutčevo disertacijoje (1970) aprašyti keli bandymai. Superlaidininkai buvo patalpinti EM bangoms nelaidžioje dėžėje (Faradėjaus narve). Superlaidininke sukūrus srovę, išorėje buvo užfiksuoti kai kurie signalai. Tad galima daryti išvadą, kad išilgines bangas galima sukurti erdvėje (vakuume) ir jų negali blokuoti metalinis ekranas.

Yra daug galimybių išilginėms bangoms generuoti. Yra bandymų, parodančių biologinių organizmų galimybes sukurti išilgines bangas. R. Ciolkovskis, prieš pereidamas prie EM bandymų [žr. R.Ziolkovsky. Localized transmission of electromagnetic energy// Phys.review A, vol.39], analogišką sistemą sukūrė naudodamas skystį. N. Tesla naudojo aukštą įtampą (milijonų voltų) ir dažnį pastovaus dydžio sferos formos kondensatoriaus paviršiuje. K.P.Butusovas siūlė išlaikyti pastovų potencialų skirtumą keičiant įelektrinto paviršiaus plotą. Ir techniškai paprasčiau naudoti kintančio tūrio cilindrą. Aukšto dažnio optinio intervalo bangas galima sukurti specialia optine įranga su netiesiniais elementais (siekiant keisti P reikšmę ir kryptį).

Herco bangų atveju energijos tankio kitimas yra tiesinis – elektros srovės tankis siųstuvo antenoje. Teslos sferinio kondensatoriaus energijos tankis yra dvimatis. Atskiru atveju galima sukurti keturmatę energijos tankio svyravimo sistemą (aprašant keturmatį P vektoriaus analogą). Joje energiją būtų galima perduoti laiko ašies kryptimi. Ir net į abi puses – praeities ir ateities. Tokių bangų nebūtų galima ekranuoti – tad jos būtų naujo telekomunikacijų būdo pagrindas.

Šie samprotavimai kelia mintis apie elastines eterio (kai erdvė laikoma materialia substancija) savybes. Eterio tankį tektų apibrėžti atstumu tarp jo elementų (kaip ir oro atveju). Prisiminkime, kad dar prieš 70 m. N. Tesla rašė: „Parodžiau, kad universali terpė yra tarsi dujinė, kurioje gali sklisti tik išilginiai virpesiai, sukeldami šalutinius suspaudimus ir išretėjimus panašius į sukeliamus garso bangos ore. Tad belaidė transmisija nėra Herco bangos, kurios yra mitas, o garso bangos eteryje, veikiančios analogiškoms ore, skirdamosi tik, kad jos, dėl ypatingo terpės elastingumo ir mažo tankio, sklinda šviesos greičiu“ [Pioneer radio engineer gives views on power// NY Herald Tribune, Sept.11, 1932]

Taip pat matome panašumą su N. Kozyrevo „laiko tėkmės tankiu“ nenaudojant elektros reiškinių – tik giroskopo sukimąsi ir ašies vibraciją, materialaus kūno deformaciją, materijos difuziją, tirpimą ir kristalizaciją, augalų vytimą. O įdomiausia, kad šiame modelyje kelionių laike užtikrinimui nereikia reliatyvistinių greičių (t.y., artimų šviesos greičiui), nes laikas yra realybės savybė.

T.E. Bearden'as (JAV) vakuumą arba erdvėlaikio terpę apibrėžia kaip sudarytą gravitonų. Kurie yra fotonų-antifotonų poros. Dėl antifotono įtraukiama ir neigiama laiko ašis ir „virtualiosios el. dalelės“ (kitur įvardijamos kaip laisvos energijos jūra) gali būti tik neigiamoje laiko ašyje. Tai pat mes galime kalbėti apie „laiko paviršių“ ir „galimų laiko krypčių sritį“.

T.E. Bearden'as pasiūlė ir praktinį sprendimą, kaip sukurti „lokalų laiko tėkmės tempą“. Tai kai kurių netiesinių medžiagų panaudojimas energijos transformavimui tarp skirtingų EM bangų dažnių ir harmonikų. A.A. Nassikas (Graikija) ir M. Alcubierre nepriklausomai vienas nuo kito pasiūlė laiko tėkmės pokytį naudoti kaip varomąją jėgą (skaitykite apie Alcubierre pavarą). Jei erdvė virš kūno traukia jį labiau nei erdvė po juo, kūnas kils į viršų. Telieka išmokti pakeisti laiko tėkmės tempą {jau senokai nurodoma, kad bendroji reliatyvumo teorija leidžia egzistuoti sliekangėms, galinčioms sujungti tolimas Visatos dalis. Jų egzistavimas grindžiamas negatyvios energijos tankio koncepcija}.


1) Ivanas Filimonenko (1924-2013) – rusų tyrinėtojas, konstruktorius, iš Irkutsko; kosminių raketų kūrėjas, dirbo su S. Koroliovu ir I. Kurčiatovu, kūrė žemų temperatūrų branduolinius įrenginius. Karo metu buvo žvalgu frontuose. 1951-67 m. dirbo OKB-670. Vėliau pašalintas iš darbo 1968-89 m. buvo praktiškai bedarbiu, šeimą išlaikė iš nedidelio 8 a. žemės sklypo.
1957 m. pasiūlė naują energijos gavimo būdą, panaudojant helio sintezę iš deuterio (Šaltoji branduolių sintezė), 1962 m. gavo patentą „šiltai“ branduolinei sintezei 1000o C temperatūroje „sunkiojo vandens“ elektrolizės būdu.

2) Grigorijus Barenboimas (1933-2016) – rusų biofizikas, profesorius (nuo 1978 m.), Ekologinių technologijų ir valdymo sistemų inst-as ESKOS Tyrimų sritys: geo- ir hidro-ekologija, vandens objektų monitoringas. Vienu garsesnių projektų – 1994 m. Usinsko avarijos Pečioros baseine, kai išsiliejo apie 100 tūkst. t. naftos, pasekmių tyrimas. Vėliau dirbo RMA Vandens problemų inst-e (čia užsiėmė ksenobiotikų aptikimu vandens objektuose). 1959-71 m. buvo RMA Citologijos inst-to radialoginės citologijos laboratorijos bendradarbiu. Parašė arba buv o bendraautoriumi 7-ių knygų.

3) Fransis Krikas (Francis Harry Compton Crick, 1916-2004) – anglų biochemikas, biofizikas ir genetikas, Nobelio premijos fiziologijos ir medicinos srityje laureatas (1962), Londono karališkosios draugijos narys.
Kartu su Dž. Watsonu teoriškai nustatė deoksiribonukleorūgšties (DNR) struktūrą (dvigubą spiralę) ir atskleidė, kaip DNR molekulės kopijuojamos ląstelės dalijimosi metu. Ištyrė nukleorūgščių molekulinę struktūrą ir jų reikšmę organizmo požymių ir savybių paveldėjimui, tyrė genetinį kodą, išaiškino kodono reikšmę ir pradėjo vartoti šį terminą. 1977 m. išvykęs tyrė regos ir sapnavimo neurobiologinius mechanizmus.
Taip pat žr. >>>>>

4) Aleksandras Frolovas (g. 1962 m.) – rusų mokslininkas, radijo inžinierius. 2001 m. su partneriais St. Peterburge įsteigė „Naujųjų Faradėjaus technologijų laboratoriją“, vėliau, persikėlusią į Tulą, pervadintą į „Faradėjų“ (uždarytą 2016 m.), leido žurnalą „New Energy Technologies“ (iki 2005 m.). Rašė knygas: „Nauji energijos šaltiniai“ (2011), „Naujosios kosminės technologijos“ (2012) ir kt.
Frolovo metodas - Aleksandro Frolovo 1989 m. atrastas matematinis įrankis, leidžiantis paskaičiuotis erdvėlaikio kreivumą, rezonansus.


Priedai

Visata iš nieko

Erdvėlaikis formuoja tam tikrą terpę, kurios kažkuriame taške susitvėrė materija. Erdvėlaikis egzistuoja visada, o materija susidarė iš tuštumos. Problemą dėl energijos tvermės padeda spręsti gravitacija. Materialiame pasaulyje visi vienas kitą traukia. Uždaroje sistemoje energija lygi nuliui. Ir spėjama, kad tai teisinga visai Visatai. Tada nulinės energijos Visata gali kilti iš nulinės energijos vakuumo. Apie tai kalbėjo dar A. Einšteinas.

Kas vyksta, kai energija sukuriama „iš nieko“?

M.T. Daniels'as paskaičiavimu, gravitacinio lauko tankis prie Žemės paviršiaus yra 5,74 x 1010 T/ m3. Tarkim, ši energija panaudojama 100 KW energijos gamybai. Tada aplink sumažinamas gamtinio gravitacijos lauko energijos tankis pagal funkciją nuo 1/R2, kur R yra atstumas nuo energijos transformacijos centro. Tad esant 100 KW energijos gamybai tas pokytis taikant tiesinę 1/R funkciją 1 m atstumu būtų apie 0,001% (iš tikro realiai dar mažesnis taikant 1/ R2 funkciją).

Rezonanso efektas

Andrew A. Melnitchenko sukūrė keletą įtaisų maitinamų silpnu energijos šaltiniu, pvz., 1,5W VDC baterija ir su jais pademonstravo, kad rezonansas gali būti galios šaltinis. Jis prie savo sistemos prijungė 17 W ventiliatorių ir šis veikė! Kitas bandymas su 60 W – taip pat veikė! Jis mano, kad rezonansinė schema gali būti energijos šaltiniu visam namui (kilovatams!). Baterija tėra reikalinga alternatyviam el.schemos maitinimui. Yra įmanoma uždaryti grandinę ir turėti save užsikraunančią bateriją.

El. dalelių sliekangės ir torsioniniai laukai

Taip pat skaitykite Praeinamos sliekangės... 

Mark Hadley tikina (priešingai skirtingai nuomonei), kad kvantinė teorija yra A. Einšteino gravitacijos teorijos pasekmė. Išplėsdamas Wheeler-Misner'io teoriją [J.Wheeler, C.Misner. Geometredynamics, 1962] apie įelektrintas daleles, veikiančias kaip sliekangės (iškraipymus erdvės topologijoje), jis sub-atomines daleles traktuoja kaip kilpas erdvėlaikyje. Elementariosios dalelės yra tokio nepaprasto greičio erdvėlaikio sritys, kad išsilenkia atgal kaip mazgas, „uždara laiko kilpa“. Šis laiko ciklas, būdama ir viena iš sumaištį keliančių bendrosios reliatyvumo teorijos galimybių, leidžia el.dalelei sąveikauti su kitomis ne tik praeityje, bet ir ateityje – ir nepriklausomai nuo nuotolio tarp jų.

Tai aiškiai parodoma atrasta kvantine teleportacija, kai fotono kvantinė būsena buvo perkelta, o po to atstatyta [žr. T. Sudbery. The fastest way from A to B// Nature, vol.390, 11 Dec.1997, p.551; D. Boumeester and al. Experimental quantum teleportation// Nature, vol.390, 11 Dec.1997, p.575 ir M. Buchanan. Beyond reality// New scientist, 14 Mar.1998].

Šią išvadą paremia ir torsioninių laukų tyrinėjimai, kurių irgi nevaržo erdvės ir laiko ribojimai. Torsioninius laukus sudaro dvi [sukinių] būsenos, neatskiriamai sujungtos torsioninio. Dar daugiau, torsioninių laukų negali blokuoti tradiciniai laukai ir jie veikia nepriklausomai nuo atstumo bei išsaugo „atmintį“, išliekančią vakuume [be materijos] po dalelės ir anti-dalelės anihiliacijos potencialo [žr. A. Akimov, V. Tarasenko. Models of polarized states of the physical vacuum and torsion fields// Sov.Phys.J. Mar.1992; N. Kozyrev. An unexplored world// Sov.life, Sept.1965]. Tik skirtingai nuo kvantinių sukinių aprašomų Dirako lygtimi, torsioniniai sukiniai remisi klasikine BMT (Bergmann-Michel-Telegedi) lygtimi. Labai tikėtina, kad torsioniniai laukai buvo atrasti mokslinių eksperimentų metu tik „neatpažinti“, pvz., protonų spindulių sukimosi poliarizacijos efektas, pozitrono-elektrono anihiliacijos gama spindulių poliarizacijos kampo pokytis, radijo bangų sukimosi anomalija astrofizikoje, kvantinis vietos neturėjimas ir pan. [Hutchison efektas, Chernetsky atradimai, Biefeld-Brown efektas, R. Zinserr įrenginys ir kt.]. Daug susijusių tyrimų vykdoma neartuose elektromagnetinių bangų dirvonuose.

Papildomos nuorodos:

  1. T. Bearden. Gravitobiology, 1991
  2. V. DeSabbata, M. Gasperini. Torsion production by electromagnetic fields// Lett. Nuovo Cimento, vol.30, no 12, Mar.1981
  3. C. Chu, T. Ohkawa. Transverse electromagnetic waves with E//B// Phys.Rev.Lett., vol.48,no 3, 1982
  4. W. Rodrigues, J.Y. Lu. On the existence of undistorted progressive waves (UPWs) of arbitraty speeds 0<v<g in nature// Found.Phys., vol.27, no 3, 1997

Parengė Cpt.Astera's Advisor

Papildomai skaitykite:
Bandymai su DNR
Ar ten ieškome?
Papildomas matavimas
Smegenys yra tampomi
Trumpa laiko istorija
Faktas ar frenologija
Jaunystės eliksyro paieškos
DNR – kvantinis kompiuteris?
Gyvieji spinduliai ir gyvasis laukas
A. Kacajus. Ar yra gyvybė Žemėje?
S. Hokingas: nenurimstantis invalidas
Ar visad tai tik paramokslinės idėjos?
Kas padėjo tamsiosios materijos supratimui
Savaime besiorganizuojantis kvantinis pasaulis
Neapibrėžtumas, tikimybė ir prognozė
Tamsioji materija ir tamsioji energija
Antigravitacija: praeityje ir dabartyje
Nobelio premijos laureatas ir ateiviai
Mokslininkų pasisakymai apie NSO
Genetikai žmogų kildina iš Afrikos
Pasaulis, kūnas ir ... velnias
Tie prakeikti nematomi dalykai
Antigravitacijos paieškų istorija
Kosmoso eskadrilės sutiktuvės?
Nepaprasti Visatos skaičiai
Amžinojo gyvenimo siekis
Augalai nesvarumo sąlygomis
SETI instituto užgimimas
Laiko matavimo kronika
Gyvenimas po mirties
Kas tas laikas?

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT skiltis
Vartiklis