Global Lithuanian Net:    san-taka station:
DNR – kvantinis kompiuteris?
Pagal Deividą Vilkoką*)
 

Ar negali DNR būti labai pažangia savotiška mikroschema (tobulesnė už „atbulinės reversijos” gaminį, nes anot pulkininko Filipo Korso1) ir kt., pirmąsias mikroschemas rado sudužusiame ateivių NSO, o tik vėliau ją atkūrė)? Tačiau DNR yra pernelyg maža, kad būtų mikroschema. Jos „bazinės poros“ sudarytos iš atskirų atomų, išsidėsčiusių dviguba spirale, tuo tarpu mikroschemos, kokios bebūtų smulkios, sudarytos iš milijonų tranzistorių, išdėliotų ant silicio plokštelės paviršių. Taigi DNR reikėtų vadinti ... kvantiniu kompiuteriu.

Tikimasi, kad kvantinis kompiuteris bus ne tik milijardus kartų spartesnis, bet praktiškai nenaudos ir energijos, mat veikia kvantinės reversijos principu, t.y., veikia nepaprastai mažais (atgaliniais) žingsniais, panašiai, kaip kvepalų molekulės sklinda iš flakono. Kvantinės programos ne įkeliamos, o „vystosi“, nes apdorojami programos įėjimai ir išėjimai. Atsiradus kvantiniams kompiuteriams, praktiškai neteks prasmės visos slaptažodžiais apsaugotos ir šifruotos sistemos. Nenuostabu, kad jais ypač suinteresuotos saugumo tarnybos, JAV ir Japonijos vyriausybės skiria milžiniškas sumas šios srities tyrimams.

Kvantinis pasaulis yra nepaprastai neįprastas. Pvz., kvantinės dalelytės tuo pačiu metu gali veikti ir kaip bangos (tai Deividas aptaria ir knygoje „Dieviškasis kosmosas“, 2002 ). Iš tikro, mes gyvename dviejose lygiagrečiose tikrovėse, kurios nepaliaujamai keičiasi energija. Be energijos nebūtų nei erdvės, nei laiko, kurie yra trimačiai. Pirmieji tai pajuto R. Šteineris ir V. Raselas2), o D. Larsonas3) iškėlė Atgalinio ryšio sistemos4) (Reciprocal system theory) teoriją, aiškinančią kvantinės fizikos prieštaravimus. Kiekvienąkart, kai sapnuojate, vykstate į lygiagrečią tikrovę. Ir ten išvykstate po mirties. Regintys pranašystes susiliečia su tos realybės apraiškomis. Eric Julien'as knygoje „Nežemiečių mokslas“ nepriklausomai atskleidė D. Larseno sistemos principus ir pateikė kelis naujus požiūrius, susijusius su NSO.

Mūsų tikrovės el. dalelė lygiagrečioje tikrovėje pasireiškia kaip banga, o banga – kaip dalele. Tad el. dalelei pereinant į kitą tikrovę, jai tenka „išversti kailį“ – tada ji „išsiskleidžia“ Fulerinas ant klasterio laike (kaip kad jį suprantame). Kažkuri el. dalelės dalis egzistuoja praeityje, o kita – ateityje. Jos padėtis daugiau nėra fiksuota, ji tampa „be vietos“, ji virto banga, kuri, grįždama atgal, vėl „susiriečia“ į dalelę mūsų erdvėje (kaip kad ją suvokiame).

Dr. Bakminsteris Fuleris5) sukūrė teorinius pagrindus, leidžiantį sujungti 60 skirtingų anglies atomų, sudarančių darinį, kažkuo primenantį amerikietiško futbolo kamuolį. Jis vadinamas anglimi-60 arba fulerinu. Mokslininkai fulerinu šaudo į plonytę sienelę, kurioje yra du mažyčiai plyšeliai. Pralėkęs fulerinas elgiasi, tarsi būtų pralėkęs pro abu plyšius vienu metu ir vėl susijungęs į savo ankstesnę formą. Aiškinama, kad fulerinas, pasiekęs sienelę, išsivynioja ir persikelia į lygiagrečią tikrovę, virsdami reikiamo ilgio banga, kad galėtų iškart pereiti per abu plyšius. Praėję sienelę, angos vėl susiriečia virsdamos dalele.

Unikalios kvantinės mechanikos „mikroklasterių“ savybės vargiai suvokiamos. Manoma, kad juose „elektronai“ atsiplėšia nuo „savų“ atomų ir sukasi apie bendrą klasterį – kas sujaukia tradicinės teorijos protus.

Deividas Hudsonas liudija, kad, tiesiog įkaitinus iridžio mikroklasterį iki 800o, galima gauti panašų "peršokimo" efektą, kai klasteriai išsiskleidžia. Tai įvykus, iridžio mikroklasteris tampa nematomu ir netenka svorio. Atvėsinus aplinką, mikroklasterio svoris sugrįžta. Temperatūra – tai vibracija. Mikroklasteriai tiek harmoningi, kad paprastas kaitinimas iki tam tikros ribos sukelia pakankamą spaudimą, kad galėtų išsiskleisti.

Fulerinas ir DNR Palyginkime fuleriną su DNR, kuri irgi sudaryta iš geometriškai sutvarkytų atomų. Tai gal ir DNR geba keistis energija su lygiagrečia tikrove. Pirmiausia dydis – fulerino plotis tik kiek siauresnis nei DNR spiralės plotis; tad DNR – tarsi „išvyniotas“ fulerinas.

Grįžkime prie kvantinių kompiuterių, kurie naudoja tą patį dalelės-bangos dualumo principą. Perėjimą tarp el. dalelės ir bangos galima valdyti sukuriant būsenas "įjungta" ir "išjungta" (1 ir 0). Ir iš tikro, vienas iš kvantinių kompiuterių projektų naudoja fulerinus, pasodintus" ant atomų matricos viršaus.

Kvantiniai taškiniai perjungikliai, sudaryti iš 40-60 porinių elektronų kruopelyčių porų, žada tapti kvantinių kompiuterių blokais. Kiekvieno jų plotis tik apie 200 nanometrų. Dvi kruopelės patalpinamos puslaidininkio viduje, prie kiekvienos jų pridedamas nesuporintas elektronas, suteikiantis kvantiniam taškui judesį aukštyn arba žemyn. Tada dvitaškė sistema suderinama taip, kad abu nesuporinti elektronai „persipintų“, t.y., imtų vienas kitą veikti. Tai, kad sistema sudaryta iš mišrios aukštyn-žemyn orientuotos konfigūracijos, leidžia sukuri perjungiklius, kurie vienu metu ir įjungti, ir išjungti, - aiškina Albertas M. Čangas. Tokios savybės dabartiniai perjungikliai neturi. O tai, kad kvantiniai bitai (kiubitai) gali būti vienu metu dviejose Kvantinio kompiuterio grandinė kvantinėse būsenose vienu metu, leidžia vienu metu spręstu daug uždavinių – tad kvantiniai kompiuteriai yra natūraliai išlygiagretinti. Jau sukurtas kompiuteris iš 16 kiubitų – štai kaip atrodo toji grandinė:


*) Deividas Vilkokas (David Wilcock, g. 1973 m.) - amerikiečių rašytojas, paskaitininkas, režisierius. Buvo didelis 2012 m. kosminių įvykių propaguotojas, kai turės įvyks žmonijos „pakylėjimas“. Jis pateikia spartaus gyvybės vystymosi teorijas, pvz., kad tokios pačios rūšys gali atsirasti nepriklausomai skirtingose vietose, nes to reikalauja aplinkybės. Knygos: „Edgaro Keisio reinkarnacija“ (2004), „Šaltinių tyrinėjimai“ (2011), „Pakylėjimo paslaptys: kosminio mūšio tarp gėrio ir blogio atskleidimas“ (2016).

1) Filipas Korso (Philip James Corso, 1915-1998) – amerikiečių karininkas, nuo 1961 m. vadovavęs Pentagono Užsienio technologijų skyriui. Išleido knygą „Kitadien po Ruzvelo“ (1997), taip pat 2010 m. liepos 3 d. dalyvavęs populiarioje radijo laidoje „Coast to Coast AM“.
Knygoje teigia, kad tyrinėjo rastus artefaktus po Ruzvelo avarijos 1947-ais vadovaujant admirolui Roscoe H. Hillenkoetter’iui, pirmąjam CŽV direktoriui (žr. „Majestic-12“). Tų artefaktų „reinžinenija“ leido sukurti lazerius, optinius laidus, kompiuterių „čipus“, el. dalelių greitintuvus, kevlarą ir kt. Anot jo, SDI (arba „Žvaigždžių karai“) siekia sukurti elektronines priemonės priešo raketoms, kaip ir artėjantiems ateivių laivams, pažeisti.

2) Volteris Raselas (Walter Bowman Russell, 1871-1963) – amerikiečių dailininkas impresionistas, skulptorius, savimokslis mokslininkas ir rašytojas, paskelbęs keletą kosmogeninių ir religinių tekstų, jį įtvirtinusių „Naujojo mąstymo“ judėjimo gretose. Jo rašiniai nebuvo palankiai vertiname tradicinių mokslininkų. Patraukė dėmesį alegoriniu paveikslu „Amžių galybė“ (1900). 4-me dešimtm. buvo įdarbintas IBM pirmininko Dž. Votsono kaip motyvuojantis kalbėtojas IBM darbuotojams ir pradirbo 12 m. 56 m. amžiaus užsiėmė skulptūra ir sukūrė eilė biustų (T. Edisono,  M. Tveno ir kt.).
1921 m. skelbėsi patyręs transformuojantį įvykį ir po 5 m. išleido knygą „Universalusis“ (1926). Vėliau pasirodė „Šviesos paslaptis“ (1947) ir „Naujoji Visatos koncepcija“ (1953), kurioje aprašė savo kosmogoniją, pagal kurią buvo „didelė klaida iš Tvėrimo pašalinti Kūrėją“.

3) Diui Larsonas (Dewey Bernard Larson, 1898-1990) – amerikiečių fizikas ir išradėjas, daugelio knygų apie fiziką, astrofiziką ir ekonomiją autorius. Sukūrė Abipusio ryšio sistemos teoriją, siekiančią paaiškinti visus fizikinius reiškinius ir pagal kurią Visata ne tik materijos struktūra, bet ir judėjimas. Teorinės fizikos knygos: „Fizikinės Visatos struktūra“ (1959, 3 t.), „Kvazarai ir pulsarai“ (1971), „Užmiršti mokslo faktai“ (1982), „Pagrindinės materijos savybės“ (1988) ir kt.; metafiziką išdėstė „Anapus erdvės ir laiko“ (1995). Ekonomikos temą išdėstė „Kelyje į visišką užimtumą“ (1976), aiškinančią, kad nedarbas nepriklauso nuo darbo jėgos apimties ir suformuluoijančios kelis principus, kurių pirmieji yra: a) perkamoji galia sukuriama vien pagaminant perduodamas objektus ir neišnyksta tol, kol tie nėra suvartojami ar kitaip sunaikinami; b) tik prekės gali mokėti už prekes; c) perkamoji galia ir prekės yra to paties dalyko du aspektai, sukuriami vienu metu, tuo pačiu veiksmu, ir tokiu pat kiekiu.

4) Atgalinio ryšio arba Abipusio ryšio teorija (angl. Reciprocal System) – alternatyvi universalioji („visa ko“) teorija apie tikrovės prigimtį. Tradicinio mokslo laikoma klaidinga. Ją sukūrė amerikiečių inžinierius D.B. Larsonas keli metai prieš Standartinį fizikos modelį („Byla prieš branduolinį atomą“, 1963). Minėtoje knygoje jis teigia, kad Rezefordo atomo modelis yra klaidingas, o atomo dydis lygus branduoliui, kurį supa energetiniai laukai. Joje jis praktiškai atmeta kvantinę mechaniką, kaip naują būdą aiškinant anksčiau atrastus gamtos dėsnius. Jo knygos pasižymi bet kokio matematinio pagrindimo nebuvimu. Dabartinio pagrindiniu šios teorijos advokatu yra Ron Satz‘as, jos idėjas apibendrinęs „Visatoje be paslapties“ (1971, Unmysterious ).

5) Bakminsteris Fuleris (Richard Buckminster Fuller, 1895- 1983) – amerikiečių architektas, sistemų teoretikas, išradėjas, matematikas, filosofas, poetas, futuristas. Išleido apie 30 knygų, įvesdamas tokius terminus kaip „erdvėlaivis Žemė“, sinergetika, dimaksionas ir kt. Jis užsiėmė klausimo, ar įmanomas ilgalaikis žmonijos išgyvenimas Žemėje ir jei taip, tai kokiu būdu. Taip pat sukūrė daug išradimų, daugiausia dizaino ir architektūros srityse, iš kurių žinomiausias lengvas ir tvirtas geodezinis kupolas (nuo 1947 m.) - plieninis karkasas iš tiesų strypų (1967 m. Monrealio parodoje pastatytas JAV paviljonas, dabar yra „Fulerio biosferos“ muziejus). Taip pat jis iškėlė „Devintojo dangaus“ idėją – gyvenamuosius namus galima statyti kaip milžiniškas geodezines sferas levituojančias ore dėl įkaitinto oro. 1985 m. atrasta 60-ies anglies atomų molekulė, kuri buvo pavadinta fulerinu, nes jų struktūra priminė Fulerio geodezines sferas. Kartu jis tikėjo, kad žmonija netrukus daugiausia naudos atsinaujinančią energiją bei ateisiančią „visuotinio išsimokslinimo ir apsirūpinimo erą“. Informaciją jis laikė „neigiama entropija“.

Papildomai skaitykite:
Bandymai su DNR
Tamsioji materija
Gyvenimas po mirties
DNR ir kelionės laike
Minčių valdymo mašina
Kvantinio pasaulio katinai
Laiko ir erdvės atskyrimas
Valdomas nuotolinis matymas
OBE: išėjimas iš kūno
Jaunystės eliksyro paieškos
Tėkmė: kas atvedė prie LHC?
Mūsų smegenys ir yra Visata
Nuo Quanta prie Qualia
El. dalelės ir fundamentaliosios jėgos
Ar visad tai tik paramokslinės idėjos?
Juodosios skylės ne tokios jau ir juodos
Kvantinė chemija – ateities mokslas?
El. dalelių simetrija persmelkia viską
Naujos galimybės žvaigždėlaivio pavarai
Savaime besiorganizuojantis kvantinis pasaulis
Genetikai žmogų kildina iš Afrikos
Tesla ir eterio technologijos
Seniausias analoginis kompiuteris
Kosmoso eskadrilės sutiktuvės?
Kvantinė mechanika: jos ribotumas?
A. Kacajus. Ar yra gyvybė Žemėje?
Kokia yra Visata? Sukasi?
Keista Ciolkovskio filosofija
Hopi genties pranašystės
Kosmose skridę gyvūnai
Gyvenimas po mirties
Papildomas matavimas
Indigo vaikai
Antigravitacija
Lėlininkai

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT skiltis
Vartiklis