Global Lithuanian Net:    san-taka station:
ATEIVIŲ CIVILIZACIJOS  

Paminėsime keletą ateivių grupių, susietų su Žeme. Nežemiškų civilizacijų atstovai gali būt netgi skirstomi į rases, tačiau tai sąlyginis bandymas grupuoti, labiau būdingas „žemietiškam žvilgsniui“.

Patys ateiviai nebūtinai vadina save ar skirsto rūšimis taip pat, kaip tai daro juos regėję ar pažinę žmonės. Kartais ateivių atstovai šmaikščiai mesteli, kad tai žemiečiai nenurimsta, kol „neišdėlioja visko į lentynėles“, todėl jie leidžia būt vadinami pagal žmonių sampratą, nors aukštesniame pasaulyje – plačiojoje multidimensinėje visatoje – niekas griežtai neskirsto būtybių į rūšis ar rases.

Pradžiai gal būt prasminga apžvelgti nežemiškas civilizacijas pagal planetas, žvaigždžių sistemas ir jų gyvenimo pobūdį - paminint matavimus, kuriuose tos būtybės apsireiškia, (akivaizdu, kad žemiečių gyvenimo būdui tikrai svarbu ar būtybė turi fizinį kūną, ar egzistuoja tik subtilesnėse plotmėse). Orion Nebula

Teigiama, kad žvaigždė ar sistema turi savo ypatybes (nors ne visos žinomos), kai kurios jų vadinamos „vartų dariniais“, greičiausiai pažymint, kad ten funkcionuoja durys iš vienos dimensijos į kitą.

Plejadės
Vartų darinys
(savybė: Forma ir Kūrybiškumas)
3-4 bei 4-5 matavimo būtybės

Zeta-Reticula
(savybė: Kolektyviškumas)
3-4 matavimo būtybės

Sirijus
Vartų darinys [susietas su humanoidais ir delfinais]
4-5 matavimo būtybės

Lyra
Vartų darinys
(savybė: Išsiplėtimas)
3-4 matavimo būtybės

Vega
3-4 matavimo būtybės

Įspėjimas

Hiperdimensinės būtybės planuoja mūsų planetą paversti jų „energetine ferma“ nesuteikiant pačiai žmonijai jokios naudos. Tad Matricoje neišvengiamai turi atsirasti nauji „agentai“ arba jau esančių agentų perprogramavimas. Ne visi dabartiniai atrodantys „agentais“ jais yra – dažnai tai tik nesuprantantys esmės mašinos sraigteliai, katalizatoriai, tarsi paspausti mygtukai mašinos valdymo panelėje. Tačiau, tarsi filme „Arlington road*) “, jie yra protingesnių lėlių meistrų manipuliacijų objektais.
Ir šių dienų „teroristai“ yra hiperdimensinių, daug galingesnių esybių įrankiais.

Arktūras (Arcturus)
(savybė: Nušvietimas)
4-5 matavimo būtybės [ypač išsivysčiusi civilizacija]

Orionas
(savybė: Dualizmas)
4-5 matavimo būtybės

Andromeda
(savybė: Atsakingumas)
4-5 matavimo būtybės, [ Planetų Konfederacijos vadovų sektorius ]

Alfa Centauri
4-5 matavimo būtybės `

Gulbė (Cygnus)
4-5 matavimo būtybės

Šiaurinė (Polaris)
Pagrindinis šios galaktikos vartų darinys (Laiko ir Erdvės)

Epsilon Eridani žvaigždynas
[ planeta Jarga ]
3-4 matavimo būtybės,

Artimoji Saulės sistema:
Marsas, Venera , Jupiteris, Saturnas, Uranas, Mėnulis…
3-4-5 matavimo būtybės gyvena ar lankosi beveik visose planetose, astraliniame bei fiziniame plane.

[ ir galiausiai...]

Žemė

Taip, yra pagrindo manyti, kad pačiam žydrosios planetos viduje (tuščiavidurėje Žemėje) gyvena 3-4 matavimo būtybės, o taip pat ir Žemės astraliniame plane.


O dabar apie keletą civilizacijų atskirai.

Bene seniausiai besilankantys Žemėje minimi Lyros žvaigždyno atstovai, glaudžiai susieti su žmonijos vystymusi.

Viena civilizacijų, atklydusi iš Lyros, tai – "milžinai", griežčiausiai tie patys, Šumerų raštuose vadinami Annunaki - žmonių rasės "bendraautoriai" ir pradininkai.

Akivaizdu, kad išsiskirianti jų savybė - gigantiškas dydis, o taip pat ir griežtas, dogmatiškas charakteris. Ne atsitiktinai pasaulio mitologijoje taip dažnai sutinkami milžinai, turbūt nei vienos šalies pasakos ar legendos neapsieina be šių herojų dalyvavimo. Sakoma, kad žemiečių sąmonėje jie išliko kaip autoritetingi, griežti, bet globojantys tėvai, kuriuos žmonės mylėjo, tačiau prisibijojo.

Savo rasės pažymėjimui Lyros atstovai naudojo paukščių ir kačių simbolius. Hathor

Kita svarbi žmonijos istorijoje ateivių grupė - Sirijiečiai. Manoma, taip pat dalyvavę žemiečių kūrime ir vystyme, humanoidinės grupės Sirijaus atstovai pasireiškė kaip žmonių užtarėjai ir pagelbėtojai, atitinkantys mylinčios motinos pusę. Jei Lyriečiai buvo linkę vadovauti, Sirijiečiai tarnavo žmonių gerovei nuoširdžiai tam atsiduodami, kartais net pernelyg įsipainiodami ten, kur jiems nepriklauso. Simboliai, kuriuos naudojo Sirijiečiai, tai – žalčiai bei gyvatės ir šunys.

Be humanoidinės rasės Sirijus minimas ir dėka savotiškų antropomorfinio tipo būtybių, apsilankiusių Žemėje ir bendravusių, pasak gyvos mitologijos, su Dogono gentimi (Mali, Afrika).

Sirijaus energijos yra ypač susietos su Žemės delfinais ir banginiais.

Plejadiečiai – dar viena ateivių grupė, ypač artima žmonijai, galima būtų juos net vadint vyresniaisiais broliais. Bet taip pat ir mylinčiais globėjais. Beje, teigiama, kad dėl meilės žmonėms, minėtos ateivių rasės jų tiesiog nepasidalindavo, imdavo peštis tarpusavyje, ar manipuliuoti žemiečiais.

Kartais Plejadiečiai suprantami ir kaip „Dimensijų Keliautojai“ bei vartų į skirtingus matavimus sergėtojai.

Viena žymiausių Plejadžių sąmonės „balsų“ - Barbara Marciniak, populiarių visam pasaulyje knygų autorė, kurios „Nešantys šviesą“ (Bringers Of The Dawn) yra išleista ir lietuvių kalba.

Ne mažiau žinomas, nors ir prieštaringas „kontaktuotojas“ Billy Meier taip pat teigia ilgus metus palaikęs ryšį su Plejadžių atstovais, atvykusiais į Žemę.

Billy Meier'io fotografuoti ir filmuoti Plejadiečių erdvėlaiviai yra geriausios kokybės vaizdo medžiaga visoje ufologijos istorijoje. Niekas nėra įrodęs, kad jo medžiaga suklastota, nors daugelis Billy Meier'io teiginių sukelia kontraversiškus vertinimus.

Dar viena ateivių rūšis, šiais laikais turbūt aktyviausiai pasireiškianti Žemėje, tai vadinamieji "pilkieji" arba Zetos - pagal vietą iš kur atvykę, Zeta Reticulis žvaigždyną. Turbūt jau niekam nereiktų priminti jų išvaizdos ypatybių - lašo formos galvos su nepamainomomis juodomis, kaip anglis pailgomis akimis, užtikrinančiomis hipnotizuojantį žvilgsnį. Zetos minimi beveik visuose, vadinamųjų pagrobimų atvejuose. Yra rimto pagrindo manyt, kad jie ne tik tyrinėja žmonių rasę, bet ir bando "pasiskolinti" vieną kitą elementą ar net užsimezgusį vaisių hibridizavimo tikslais.

Daugiausia pagrobimo atvėjų yra užfiksuota JAV, su tuo siejasi hipotezė apie slaptą Amerikos vyriausybės ir nežemiškos civilizacijos sandėrį, leidžiantį "pilkiesiems" grobstyti žmones mainais už technologinę pagalbą karinėms struktūroms. Viena garsiausių istorijų, plačiau paskleidusi šį kaltinimą - buvusio karinių pajėgų bendradarbio, fiziko Bob Lazar'o 1989-ųjų metų pareiškimas apie tai, kad karinėje bazėje S4, kitaip vadinamajame 51 kvadrate Nevadoje, slaptas militaristinis-mokslinis padalinys laiko savo žinioje keletą skraidančių lėkščių, viena kurių greičiausiai priklausė Zeta Reticulis atstovams. Nors Bob Lazar nesako matęs bent vieną ateivį, tačiau pateikia išsamią ir įspūdingą medžiagą apie ateivių skraidymo įrenginius. Neretai manoma, kad ši istorija per daug ryški ir gera, kad būtų tikra. Tačiau niekas nesugeba pilnai jos paneigti, karinė vadovybė tyli ir viešai nepristato 51 kvadrato. Bob Lazar'as neišsižadėjo savo pasakojimo, bet tuo pačiu nedarė jokios su tuo susietos komercinės veiklos.

Manoma, kad Zetos veikia Žemėje jau nuo II pasaulinio karo laikų. Dar viena, ufologijos klasika tapusi, Roswell'o istorija byloja apie 1947-ais Nevados dykumoje nukritusį ateivių erdvėlaivį ir net žuvusius jos pilotus, aiškiai priklausančius Zeta Reticulis rasei. Pusšimtį metų ginčus kaitinantis pasakojimas įgauna vis daugiau patvirtinimų. Skirtingai nuo Bob Lazar atvejo, čia nėra duomenų apie technologijas, tačiau vis daugiau paprastų įvykio liudininkų į gyvenimo pabaigą siekia išpasakoti kas jiems buvo uždrausta ir „gulėjo“ ant sąžinės ilgus dešimtmečius.

Dar labiau šokiruojanti versija sieja „pilkuosius“ su nacistine Vokietija ir asmeniškai Adolfu Hitleriu, kuris, kaip visuotinai žinoma, tikėjo ateinančia nauja super-žmogaus rase. Manoma, kad Zetos galėjo tiesiogiai įtakoti Hitlerį ar Nacių karinę vadovybę ir nuorodomis į tai pateikiama okultinė trečiojo reicho istorija, slaptų gruopuočių bei SS padalinių bandymai sukurti skraidančios lėkštės prototipą, o taip pat koncentacijos stovyklos, kaip žmonių šaltinis „pilkųjų“ ateivių genetiniams eksperimentams. Venera

Nuo šių niūrokų pasakojimų persikelkime į šiltas, meilės kupinas vibracijas iš visai artimos grožio ir gėrio planetos vardu Venera. Visad gyva romantiškų sielų mitologijose, Venera buvo mokslininkų "nuvainikuota", kaip negalinti turėti savo miglotame paviršiuje nei užuominos į gyvybę.

Tačiau jei ieškoti egzistencijos ne fizinėje plotmėje, bet aukštesnėse dimensijose – tuomet, teigiama - Veneroje švyti astraliniai miestai ir juose gyvena savita civilizacija.

Apie Veneriečių apsilankymą Žemėje bene ankstyviausiai, 1952-ais pareiškė George Adamski, vienas pirmųjų "kontaktuotojų" Amerikoje. Nors Adamski turėjo liudininkų raštiškus patvirtinimus, nuotraukas, pasakojimus apie technologijas - jos kelia daug abejonių net ir atviros mąstysenos ufologams.

Tačiau yra daug daugiau atvejų, išreiškiančių sąsajas su Venera, kaip kad tiesioginių atstovų apsireiškimai bei prisistatymai, žymiausi kurių - Valiant Thor ir Omnec Onec.

Atrodanti lyg ir paprasta Žemės moteris, Omnec sakosi atkeliavusi iš Veneros ir pradžioje daug laiko praleidusi Tibete, slaptame vienuolyne kalnuose, kur atstovai iš kitų planetų adaptuojasi gyvenimui Žemėje - mokosi prisiderinti prie gravitacijos bei žemiškų vibracijų, valgyti maistą ir naudotis fiziniu kūnu.

Tuo tarpu šių dienų Inkų dvasinis mokytojas Willaru Huayta detaliai pasakoja apie savo kelionę į Venerą astraliniame plane. Garsus ezoterinių knygų autorius Lobsang Rampa taip pat aprašo apsilankymą pas Žemės "sesę", veikale "Mano vizitas į Venerą" (My Visit to Venus)


Vien siejamų su Žeme ateivių civilizacijų yra daug daugiau, tad tikimės šiuos pasakojimus tęsti.

Parengė Cpt. Astera   


*) Arlingtono kelias (1998) – amerikiečių trileris apie terorizmą, jo priežastis ir pasekmes. Universiteto istorijos profesorius, kurio žmona žuvo dešiniosios pakraipos teroristų sulaikymo operacijos metu, įtaria kaimyną terorizmu ir tampa apsėstu siekdamas atskleisti jo planus.

Papildomai skaitykite:
Pagrobimo anatomija
Milžinai iš erdvės
Svedenborgo nežemiečiai
Lojaliosios civilizacijos
Šiuolaikinis mumifikavimas
Neutraliosios civilizacijos
Ateivių rasės: driežažmogiai
Pilkieji: spekuliatyviosios mintys
Kreipimasis į ateivius
Valdžia įtaigos taikinyje
Žmonių rasės tyrinėjimas
Dzetai - ateiviai iš Tinklelio
Į susitikimą su nežemiečiais
Kosmoso širdis: Gyvatnešis
Nuo amžių pradžių iki šių dienų
Vartų į žvaigždes rankraščiai
Valdomas nuotolinis matymas
Ar tai buvo pusiau ateivė?
Souza apie pilkuosius ir kitus
Planetų kolonizavimo būdai ir kova dėl gyvybinės erdvės, I dalis
Plutono pavaizdavimas pas šumerus
Svetimas vienuolynas pavadinimu „Kosmosas"
Panspermia: užkratas iš kosmoso
Grigorijaus Rasputino pranašystės
Žvaigždės kalba Egiptui
Bob Lazar prieštaravimai
Agresyviosios civilizacijos
Slibino žvaigždynas
Paslaptingoji Žemė
Arktūro žvaigždė
Saulės kreiseriai
NSO per amžius
Roswello avarija
Marsiečio kapas
NSO kilmė

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT skyrius
Vartiklis
Fantastikos puslapis