Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Nuo amžių pradžių iki šių dienų  

Įdomius liudijimus apie gilioje senovėje mus lankiusias civilizacijas ir jų santykius su žemiečiais pateikia kažkur 5-8 a. sukurtas indų rankraštis „Gheranda samhita“ (sanskritu). 2004 m. Georgijus Borejevas*) išleido knygą „Iššifruotas jogos šaltinis“ (2004), kurioje pateikė to rankraščio turinį.

Skyriuje „Žemės žmonijos istorija“ rašoma, kad visos eilės humanoidinių nežemiškų civilizacijų protėve buvo daugybėje Lyros žvaigždyno planetų įsikūrusi civilizacija.

Skirtingais laiko periodais Lyros gyventojai apgyvendino 4 Saulės sistemos planetas ir sukūrė pirmuosius žmones. Ypač aktyvi lyriečių dalis, bazavusi Vegos planetose, apgyvendino trijų Sirijų ir Plejadžių spiečiaus planetas. Vegos gyventojai davė pradžią Tinklelio žvaigždyno Dzeta žvaigždės Apekso planetos civilizacijai, kurios gyventojai po kurio laiko kolonizavo planetas, esančias prie Oriono žvaigždyno Betelgeizės žvaigždės. Vėliau, lyriečių prašymu, į Žemę atvyko ketvirtosios Sirijaus-B planetos gyventojai ir pamažu susiliejo su lyriečiais.

O po kurio laiko Žemėje pasirodė labai išsivysčiusios drakonų rasės civilizacijos iš Vežėjo žvaigždyno laivai ir apgyvendino joje paprasčiausių rūšių driežus. Lyriečių palikuonys, tuo metu buvę Žemėje, stojo į kovą su drakonais, tačiau šie spinduliniu ginklu sudegino žemiečių miestus. Arcturian Female

Tačiau vėliau į Žemę atvyko Vegos gyventojai, kurių ūgis buvo dukart didesnis už drakonų, turėję tobulesnę techniką. Jie išstūmė drakonų laivus už Saulės sistemos ribų ir įsikūrė Tibeto, Pietų Amerikos ir Antarktidos srityse. Tuo metu agresyvūs Oriono gyventojai užgrobė dvi dešimtis žvaigždžių sistemų ir norėjo pavergti Sirijaus ir mūsiškę Saulės sistemas. Puldami Žemę orioniečiai irgi sudegino lyriečių kolonijas, kurių išlikę gyventojai pasislėpė požeminiuose miestuose. Oriono gyventojai įsikūrė Indijos, Tibeto, Irano ir Irako teritorijose, tačiau į kovą pakilus Sirijos ir Plejadžių civilizacijoms, buvo priversti palikti mūsų planetą.

Rankraštyje pabrėžiama, kad lemiamą įtaką Žemei padarė ateiviai iš Lyros, Vegos, Sirijaus, Plejadžių ir Dzetos.

Spaudoje pasirodė ir keletas kreipimųsi ar pranešimų žmonijai Aukščiausiojo proto, koalicinio stebėtojų būrio, Pasaulinio proto žiedo, Šviesos hierarchijos ir kt. vardu, tačiau visi jie buvo bendrų pasvarstymų ir pamokymų rinkiniai.

Vadinamasis koalicinio stebėtojų būrio Trečiasis kreipimasis į žmoniją, atseit gautas radijo bangomis 1929 m. buvo atspausdintas eilėje spaudos leidinių ir knygų nenurodant jo šaltinio, kuo buvo sukurta jo nežemiškos kilmės regimybė. Iš tikrųjų, jis buvo paimtas iš tuo metu neišleisto V. Ščerbakovo**) romano „Asgardas – dievų miestas“ (galiausiai išleisto 1991 m.). Autorius rašo, kad, atseit, kreipimosi tekstas jam atiteko 1980 m. iš lakūno Solomino, kuris, savo ruoštu, rado jį 1943 m. vieno iš Kolymos trasoje (kuria tuo metu „Douglas“ lėktuvai buvo skraidinami iš Aliaskos) žuvusių lakūnų planšete.

To kreipimosi tekstą sudaro bendro pobūdžio pasvarstymai apie žmonių kalbos netobulumą, žmogiškos logikos stygių, abejojama žmonijos protingumu ir jame nėra nieko, kas būtų nežemiška. Todėl Ščerbakovas, matyt, išgalvojo ir patį kreipimąsi, ir savo romano patrauklumo padidinimo būdą.

Gerokai solidžiau atrodo ketvirtasis Galaktikos Federacijos kreipimasis. Jame yra tam tikros informacijos apie mus lankančių civilizacijų tarpusavio santykius. Nepavyko, deja, nustatyti, iš kur atsirado tasai tekstas. Težinoma, kad Permės ufologas jį gavo 1996 m. iš Styvo Vingeito, gyvenančio prie San Francisko. Jame kalbama, kad Galaktikos federacija jungia tūkstančius civilizacijų, tame tarpe ir su Žeme susijusias Sirijaus, Plejadžių, Lyros žvaigždyno Vegos žvaigždės ir Volopaso Arktūro žvaigždės civilizacijas.
Visatoje yra du protingų būtybių tipai - vienos taikios, kitos karingos. Antrosios ruošiasi pulti Žemę, apie ką pranešė taikiosios, jos gynybai sudarę sąjungą. Tarpusavio kova vyksta mūsų Saulės sistemoje. Kovos vaizdai atsispindi SOHO nuotraukose.
Mysterious ship near Sun
Atseit, visos šios vienaip ar kitaip nori dalyvauti sprendžiant žmonijos likimą. Sirijaus gyventojai tvirtina, kad savo laiku iš drakonų perėmė Žemės kontrolę, Plejadžių gyventojai reikalauja dvasinio ryšio su žemiečiais, o Vegos atstovai nepretenduoja į Žemės kontrolę, tačiau siūlo pagalbą kovojant su despotiškomis civilizacijomis.

Oriono,  Slibino ir Tinklelio (matyt, agresyvių dzetų) civilizacijos tarytum neįeina į Galaktikos federaciją, tačiau irgi pretenduoja kontroliuoti Žemę: orioniečiai todėl,kad kadaise, labai senai, jau kontroliavo ją, o dabar nori įjungti ją į savo imperiją; drakonai todėl, kad kadaise perdavė kontrolę siriečiams ir reikalauja savo teisių patvirtinimo, tačiau neginčija orioniečių teisės ir pasirengę jiems pasiūlyti karinę pagalbą. O orioniečiai tarytum dabar kontroliuoja Slibino ir Tinklelio civilizacijas ir jų pagalba bando sukurti savo imperiją.

Galaktikos federacija savo sudėtyje norėtų turėti žmonių civilizaciją ir turi jėgų, kad padėtų nusimesti orioniečių ir drakonidų jungą, kai to paprašys žemiečiai.

Remiantis kai kurių kontaktuotojų pasisakymais, į Galaktikos federaciją dar įeina Kentauro ir Andromedos civilizacijos. Diko Milerio žodžiais, laivo iš Kentauro kapitonas, atseit, jam papasakojo, kad Galaktikos federacija susideda iš 680 skirtingai išsivysčiusių civilizacijų. Kitam kontaktuotojui, Fredui Belui, Plejadžių atstovas pranešė, kad Vyresniųjų taryba, esanti Galaktikos federacijos vyriausiu organu, atseit, yra Andromedos žvaigždyne.

Aišku, mes neturime pagrindo tikėti šiais šaltiniais, tačiau įdomu, kad „Gheranda samhita“ ir visi šie pareiškimai mini tuos pačius žvaigždynus.

Įdomų pareiškimą 1992 m. Trečiojoje tarptautinėje ufologų konferencijoje Diusendorfe padarė buvęs JAV karinės žvalgybos pulkininkas Robertas O'Dinas, ištarnavęs 27 m. Jis pareiškė, kad savo metu NATO štabe turėjo prieigą prie įslaptintos kosminės informacijos ir 1967 m. susipažino su vienu dokumentu, kuriame buvo pateikta galimo nežemiškų civilizacijų poveikio žmonijos atsiradimui ir vystymuisi analizė. Jame kalbama, kad Žemę tūkstančius metų lankė kelių nežemiškų civilizacijų atstovai aktyviai dalyvavę žmonijos vystymosi eigoje. Taipogi išsakyta prielaida, kad prieš daug tūkstančių metų tų civilizacijų atstovai sujungė pastangas ir genetinio įsikišimo būdu sukūrė hibridinę žmonių rasę, turinčią geriausias tų rasių savybes. Ir tam tiktais žmogaus evoliucijos momentais ateiviai, tikėtina, koregavo jos eigą. Pagal O'Diną, 1976 m. JAV karinei vadovybei ir vyriausybei jau buvo žinoma, kad mūsų planetą lanko bent 4 ateivių civilizacijos, nors nenurodoma kokios – ir, tarytum, viena jų beveik identiška mūsiškei.

Beje, amerikiečių žurnalas OMNI dar 1961 m. paskelbė interviu su kontržvalgu Robertu O. Dinu, kuriame mini, kad NATO oro pajėgų maršalas seras Tomas Paikas, gavęs pranešimą, kad NATO narių sienas kiro nežinomos konstrukcijos ir nematytų taktinių-techninių charakteristikų skaidantys aparatai, įsakė sukurti slaptą grupę, kurios tikslu būtų tų objektų prigimties išaiškinimas ir jų potencialios grėsmės įvertinimas. Grupės darbo rezultatu buvo „Galimos karinės grėsmės sąjunginingų pajėgoms Europoje įvertinimas“ ataskaita. Joje, anot Dino, buvo pateiktos išvados apie kelių nežemiškų civilizacijų atliekamą žmonijos tyrinėjimą.

Įdomu, kad po šio NATO dokumento išsiuntinėjimo, netrukus buvo išleistos von Denikeno knygos „Prisiminimai apie ateitį“ (1968 m.) ir „Atgal, į žvaigždes“ (1969 m.), kuriuose dėstoma ta pati istorija, kad ateiviai sukūrė žmones (daugiau apie šią tema žr. >>>>> ).

Verta paminėti ir italų kontaktuotoją Eudženio Sirakuzo***), 1962-1978 m. turėjusio 37 fizinius kontaktus su ateiviais iš Kentauro Alfos,  Plejadžių ir kt. Savo knygoje „Sudie, žmonija!“ (1959) jis apibendrino gautą informaciją. Plejadiečiai jam perdavė tokią informaciją:
- jie kilę visai iš kito, mums nežinomo matavimo;
- jie daugelį amžių stebi žemiečius ir visada pasirengę įsikišti;
- tarp mūsų yra daug plejediečių ir kai prireiks, žmonės galės juos pajusti savo jutimų organais;
- pagalbinės bazės yra visose Saulės sistemos planetose ir kai kurių jūrų gelmėse;
- žemiečių žinios dar labai ribotos, o mokslo atradimai daugiausia tarnauja karo reikmėms;
- žemiečių ginklai praktiškai negali padaryti žalos plejadiečiams.

Paminėjimų apie lytinius ateivių santykius su Žemės moterimis, kaip žinoma, yra jau Biblijoje. Pradžios knygos 6 skyriuje rašoma: „Kai žemėje žmonės pradėjo daugėti ir jiems gimė dukterys, Dievų sūnūs, žiūrėdami į jas matė, kokios jos gražios, ir ėmė iš jų sau žmonomis tas, kurios jiems patiko...“ Love and aliens

O E. Sirakuzo tvirtina, kad tas procesas buvo ilgas ir tokie kontaktai vyko įvairiuose žemynuose. Jo teigimu, atseit, kiekvienos žmonių rasės atsiradimas yra susijęs su tam tikrų ateivių lytiniais santykiais su žemiečiais, kurių metu buvo perduodama ir genetinė informacija. Taip baltosios rasės kūrėjais buvo ateiviai iš Kentauro Alfos. Pradžioje ji išplito Grenlandijos, Islandijos ir Šiaurės Kanados teritorijose, kur senaisiais laikais buvo šilta. Tačiau po visuotinės katastrofos, sukėlusius visuotinius klimato pokyčius, baltoji rasė persikėlė į Europą. Tamsiai raudonos rasės kūrėjais tapo ateiviai iš Plejadžių ir pradžioje ši rasė išplito pirminiame Mu žemyne, pietinėje Ramiojo vandenyno dalyje, o po katastrofos šios rasės žmonės persikėlė į Centrinę ir Pietų Ameriką. Geltonosios rasės kūrėjais buvo ateiviai iš Mažojo šuns Prociono žvaigždės. Ši rasė pradžioje paplito Indonezijos, Japonijos ir Rytinės Kinijos teritorijose, o po katastrofos pasitraukė į Tibetą. Ir pagaliau, juodosios-bronzinės rasės kūrėjais buvo Oriono ateiviai. Pradžioje ši rasė pasirodė Pietryčių Afrikoje, o po katastrofos persikėlė į Centrinę Afriką ir Australiją.

Beje, varžytuvės tarp nežemiškų civilizacijų tebevyksta. Trys tokios nežemiečių laivų kautynės vyko Viduramžiais (daugiau atvejų žr. >>>>>).

1437 m. Paryžiaus gyventojai stebėjo, kaip trys objektai, panašūs į sidabriškus debesis, vijosi dar vieną į debesį panašų objektą, ėmė jį supti ir apšaudyti ugninėmis strėlėmis, o tas, savo ruožtu, jiems atsakė „baltomis juostomis“. Trims persekiojantiems NSO išleidus apie 300 „strėlių“, taikinys virto liepsnojančiu rutuliu ir sprogo, o persekioję objektai dideliu greičiu dingo.

1561 m. virš Niurnbergo pasirodė daugybė „plytų“ ir „kryžių“ pavidalo skraidančių objektų bei du milžiniški cilindrai, iš kurių išlėkdavo rutulių grupės. Vienu metu daugybė įvairiaspalvių rutulių ir diskų surengė tikras kautynes, naikindami vienas kitą ir keldami siaubą visam miestui.

1665 m. Londono gyventojai stebėjo du skrendančius objektus, panašius į stačias statines, prie kurių prisiartino 4 aukso spalvos trikampio formos objektai. Apie pusvalandį visi šeši objektai kabojo nejudėdami, o tada „statinės“ ėmė link „trikampių“ siųsti baltus rutulius, kuriuos trikampiai numušinėjo violetinės spalvos žaibais. Tada vienas trikampių paleido žaibų seriją į vieną iš statinių – ji plykstelėjo žalia liepsna. Antroji "statinė" baisiu greičiu nulėkė šalin, o trys „trikampiai“ ją nusivijo. O likęs vienas „trikampis“ į liepsnojančią „statinę“ išleido žaibų seriją, kuri subyrėjo į daugybę žvaigždučių. Flying Saucer

Jau mūsų laikais, 1996 m. Kenijoje virš valandos buvo stebimas trijų apverstų dubenėlių formos apie 50 m skersmens NSO mūšis su keturiais juodais disko formos NSO, kurių skersmuo nebuvo didesnis nei 30 m. Visi šie objektai lekiojo dangumi, vienas kitą apšaudydami raudonais spinduliais; keturi buvo numušti ir, nukritę į žemę, akimirksniu sudegė.

1999 m. Tanzanijoje tūkstančiai Kigamo miesto gyventojų 40 min. stebėjo, kaip trys milžiniški juodi trikampiai NSO aršiai medžiojo penkias gerokai manevringesnes ir mažesnes „lėkštutes“. „Trikampiai“ apšaudydavo „lėkštutes“ mėlynais spinduliais, o tos atsakydavo raudonais impulsais. Numušti objektai plykstelėdavo kaip fakelai ir krito į džiungles. Galiausiai trys išlikę „lėkštutės“ nuvijo „trikampius“ į šiaurę.

Tais pačiais 1999 m. šeši apvalūs NSO pasirodė virš Zaostrovkos uosto prie Permės, o jų skrydžio kryptimi esantis auksinės spalvos „cigaras“ ėmė į juos siųsti ryškius šviesos spindulius, kurie numušdavo NSO iš jų trajektorijos. Tada šešetas išsidėstė nupjautos piramidės forma ir į „Cigaro“ pusę vienu metu pasiuntė galingą šviesos spindulį, nuo kurio „cigaras“ nukrito į karinio poligono teritoriją. O 2001 m. Šiaurės Urale karinio aerodromo netoli Serovo miesto radarai užfiksavo dvi dideles NSO grupes: viena pasirodė iš šiaurės rytų, o kita iš vakarų. Karininkų ir žurnalistų akyse šios grupės susidūrė virš Serovo ir dešimtys NSO 12 min. lakstė dangumi vieni kitus apšaudydami spindulių blyksniais. Vienas objektų užsidegė ir nukrito į kalnus. Tada viena grupė atsitraukė ir nuskrido į pietus, o kita ėmė ją persekioti.

Tačiau kol kas nežinome, kas prieš ką kovoja.

*) Georgijus Borejevas (G. Biazyrevas, 1953-2010) – rusų poetas, dainų autorius, rašytojas iš Irkutsko. Dirbo krovėsu, suvirintoju ir kitus nekvalifikuotus darbus. Po to ilgą laiką dėstė rusų kalbą profesinėje mokykloje, buvo vietinių laikraščių korespondentu. Mokėsi 5-iuose institutuose, tačiau 1986 m. baigė tik M. Gorkio vardo Literatūros inst-tą. Nuo 1992 m. užsiima radža joga. Ko nerado ezoterinėse knygose, ryžosi rašyti pats, - ir pirmąja knyga tapo „13 Zodiako ženklų“ (1998), o tada pasirodė ir „Nežemiškos Atlantidos civilizacijos“ (1999) ir kitos (pvz., „Šeštoji rasė ir Nibiru“, 2010), o vėliau pradėjo leisti knygas ir apie jogą. 2004 m. Pamaskvėje pradėjo įrenginėti 5-aukštį namą iš medžio ir stiklo su viduje esančia piramide – viską darydamas savo rankomis pagal „slaptą“ Pitagoro matematiką ir atlantų technologijas, kurį užbaigė per 3 m. „Pilį“ puošė geležinis Pegasas, kuro sparnų mostas 2 m, sklendžiantis 4-o aukšto lygyje. Teigta, kad iš piramidės skindančios energijos saugo žmones ir šiaurines sritis nuo vitalinių ir tektoninių kataklizmų, dvasinių lūžių dabartiniais sunkiais laikais.

**) Vladimiras Ščerbakovas (1938-2004) – tarybinis inžinierius, fantastas, žurnalistas, keliautojas. Nuo 9-o dešimt. vykdė neakademinius senovės istorijos tyrinėjimus (folk-istorija). Oficialus darbas MTI susijęs su elektroninėmis sistemomis ir matematine lingvistika. Fantastikos srityje debiutavo 1964 m. dviem apsakymais: „Krateris“ ir „Sucharevo sugrįžimas“. Jau no 8-o dešimtm. kūrė fantastiką, besiremiančią „senovės slavų“ istorija, kurią palaikė TSRS komjaunimo vadovybė, laikiusi, kad tai padės sudominti jaunimą. Nuo 1976 m. buvo „Technikos jaunimui“ vyr. redaktoriaus pavaduotojas, o vėliau tapo „Jaunosios gvardijos“ leidyklos fantastikos skyriaus vadovu. „Perestroikos“ metu kritikuotas kaltinant, kad sugriovė tarybinę fantastiką. Amžiaus pabaigoje nutolo nuo Spindulys Katanija fantastikos ir leido knygas apie išnykusias civilizacijas (Atlantidą, etruskus), anomalių reiškinių aiškinimus... Jis užsiėmė ir indoeuropietiškų mitų lokalizacijos klausimais. Išleido „Kur gyveno Edos mitų veikėjai?“ (1989) ir„Asgardas – dievų miestas“ (1991). Jose aprašė Idavelio lauką (asų žaidimų lauką), nustatė Valhalos ir Odino pilies vietą ir vidinę struktūrą ir pan. Jo nuomone, senovės slavų šaknys buvo Kaukaze.

***) Eudženijus Siraguza (Eugenio Siragusa, 1919-2006) – italų kontaktuotojas. Pradžioje gyveno įprastą niekuo neišsiskiriantį gyvenimą Katanijoje (Sicilijoje). Tada netikėtai 1951 m. ėmė rašyti ilgus tekstus apie kosminę filosofiją. 1952 m. kovo 25 d., kai jam sukako 33 m., jis Kankinių aikšte ėjo į autobuso stotelę, kad vyktų į darbą, ir pamatė sparčiai artėjantė skrybėlės formos švytintį objektą, iš jo link jo šovė spindulys ir tada objektas greitai nutolo. Tasai spindulys iš švytinčio rutulio pakeitė jo gyvenimą; jis pradėjo kontaktuotojo misiją. Po 11 m. vidinio pasiruošimo jis fiziškai sutiko Šviesos esybes iš kito žvaigždyno, kurios įspėjo apie branduolinių ginklų bandymus. Tai nutiko 1962 m. balandžio 30 d., kai vakare jis pajuto poreikį pakilti į Etną. Pakeliui nuo Manfre kalno link kraterio, jis sutiko dvi būtybes su skafandrais. Vėliau jis turėjo daugiau susitikimų (viso – 36-is), ėmė su paskaitomis keliauti po pasaulį, prisidėjo prie ufologijos vystymo Italijoje, 1971 m. Šveicarijoje įsteigė „Tarptautinį centrą“. 1978 m. lapkritį jis buvo įkalintas Katanijos kalėjime už jam primestus nusikaltimus (iki 1979 m. vasario).
Iš jo rašinių įdomiausios pranašystės, kurių dauguma išsipildė (AIDS, Žemės magnetinio lauko svyravimai, vandens atradimas Mėnulyje ...). Bauginančios jo pranašystės apie pasaulio pabaigą, kai „niekas to nesitiki“ (kelis kartus jis skelbė apie kometas) ir antrąjį Kristaus atėjimą, kai „jis teis gyvus ir mirusius“.

Papildomai skaitykite:
Mes ne vieniši
NSO hipotezės
Svetimųjų rūšys
Tinklelio žvaigždynas
NSO reikalai TSRS
Ateivių civilizacijos
Agresyviosios civilizacijos
Lojaliosios civilizacijos
NSO tyrinėjimai JAV
Nežemiečių mokslas
Svedenborgo nežemiečiai
Bredberis prieš Azimovą
Laiko tėkmės pokeitimai
Ateivių rasės: driežažmogiai
Įsiveržimas į Žemę
Žmonių rasės tyrinėjimas
Valdžia įtaigos taikinyje
Paleovizitai: idėjos istorija
Nežemiško proto paieškų istorija
Į susitikimą su nežemiečiais
Souza apie pilkuosius ir kitus
Pilkieji: spekuliatyviosios mintys
Skraido ir nepavejami – tarsi miražai
NSO: Branduolinių ir kosminių programų kontrolė
Planetų kolonizavimo būdai ir kova dėl gyvybinės erdvės
Antigravitacijos paieškų istorija
Žemės kolonizacijos dalyviai
Apie NSO – JAV Kongrese
Dirbtinis intelektas kare
Pagrobimo anatomija
Kreipimasis į ateivius
Ar kažkur yra gyvybė?
Slibino žvaigždynas
Fermi paradoksas
NSO per amžius
"Galileo" misija
Roswello avarija
Kodėl jų nėra?
NSO kilmė
 

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT skiltis
Vartiklis