Global Lithuanian Net:    san-taka station:

Paaiškinimas: Šis puslapis yra keleto įvairiu metu padarytų pastabų rinkinys.

Pilkieji: spekuliatyviosios mintys  

Studijuok knygas, tačiau niekada nekalbėk apie savo jausmus [ypač Kūrėjui]. Tuo pakenksi ir sau, ir draugams. Mat jie nėra partzufim [aukštesniosios esybės] ir net nesąmoningai gali savo ego nukreipti į jus ir kuriam laikui sutrikdyti jūsų psichinę galią. M. Laitmanas

R. Guenono „Apercus sur l'Initiation“ (1946) rašoma: „Tikrasis simbolikos pagrindas yra visų realybės ordinų susiejimas į vieną ir išplėtimas iki antgamtiško ordino. Visa gamta yra vienas simbolis“.

„2001 m. Odisėjoje“ nežinomas protas, obeliskas, išmoko beždžionę naudotis įrankiais - taip paskatindamas žmogaus evoliuciją. Tada jis pasitraukia ir laukia, kol beždžionė pasieks Mėnulį ir ras obeliską. Šis tada pasiunčia signalą ir Odisėja prasideda. Visi žūsta, išlieka tik Dave (reiškia Meilė). HAL 9000 - IBM su vienos raidės poslinkiu. HAL sugadinamas ir, prisiminęs vaikystę, uždainuoja: „Ramunėle, ramunėle, atsakyk ... ant dviračio dviem“.

1991-aisiais Persų įlankos karą Bušas panaudojo paskelbimui apie „Naujojo pasaulio ordiną“. Ką jis turėjo omenyje? Tai savyje senųjų šeimų konspiracija – turtingųjų, žymiųjų, pramonės elito, Jungtinių tautų, slaptųjų draugijų. Pasidalijęs į dvi frakcijas tarp Rotšildo ir Rokfelerio klanų, jis sudarytas iš dvigubų agentų. Melas, nužudymai ir kiti nedori darbai panaudojami tariamai vienam tikslui – suvienyti pasauliui, kurį valdytų viena vyriausybė. Laimėtojas gaus viską. O visą tai stebi visur infiltruoti svetimieji. Jų yra visur. Net mano name ir manyje. Jie neateis, jie čia. Ateiviai

Ar atpažįstate svetimąjį? Kažin... Jie naudoja holografiją, kad atrodytų žmonėmis. Argi negirdėjote pasakojimų, kai žmonės staiga akyse pasikeisdavo? Gal net jums tai nutiko?

JAV vyriausybė susitarė su ateiviais („Pilkaisiais“, dėl jų odos spalvos), kad leis grobti JAV piliečius ir su jais atlikinėti keistus eksperimentus (žr. >>>>>), daugiausia seksualinio pobūdžio, mainais į aukštesniąsias technologijas, vėliau įdiegtas nematomus naikintuvus ir bombonešius. Taip tikima.

Sakoma, kad „Pilkieji“, 4 pėdų aukščio su didele galva ir lašo formos akimis, atvyko iš Zeta Reticuli žvaigždės. Arba mūsų pačių ateities, kad papildytų mūsų genomą, nukentėjusį per ligas ir karus. Jie ufologams kartu ir geriečiai ir blogiečiai, dievas ir šėtonas – šventoji dualybė.

Iš vienos pusės, tie mūsų mažieji broliai perspėja apie aplinkos katastrofas ir žada išgelbėti prieš žūstant Žemei. Kai kurie tiriamieji sakosi buvę "pagerinti". Pasirinktieji kartais vadinami "genialiais", kurie savyje pastebi galimybes suvokti sudėtingas teorinės fizikos ir matematikos problemas. Va tik gaila, kad nė vienas šių realiai nieko nauja nesukūrė tose srityse (nebent davė peno ufologijai).

Bet "pilkieji" atsėlina naktį, kad miegančias aukas (per sienas ir uždarus langus) išskraidintų į laukiančius NSO, kybančius išorėje – tik šių kažkodėl niekada nematė jokie kaimynai ar praeiviai. Tuose laivuose jie tiriami: ištiriamos visos angos ir paimamas "genetinis mėginys" (vyrų sėkla ar moterų neapvaisinti kiaušinėliai). Tada "tiriamasis" grąžinamas į savo lovą. Regis, iš jų paimtas "derlius" sujungiamas su ateivių genais ir tokie apvaisinti kiaušinėliai implantuojami moterų gimdoje kitų pagrobimų metu. Po kelių mėnesių jų "derlius" vėl nuimamas. Daugelis moterų net nesuvokia buvusios nėščios – o kūdikiai užauginami kažkur kitur. Kitus išnešioja pačios – ir jie yra išskirtiniai, žvaigždžių vaikai, įsilieję į mūsų visuomenę ir svetiną DNR perduosiantys kitoms kartoms.

Taip buvo jau Nojaus laikais. Geležis sumaišyta su klampiu moliu buvo Pranašo Danieliaus kviečiai ir piktžolės. Tik Nojaus šeima išsaugojo gryną DNR. Tačiau net po tvano, sakoma Biblijoje [Pr 6:4], žmonių ir ateivių DNR vėl pradėjo maišytis – ir nuo tada niekada nesiliovė. Ir sakoma, kad paskutinėmis dienomis vėl bus, kaip Nojaus laikais.

NSO skeptikų Šv. Gralis yra viskam rasti paaiškinimą. Šie skiriasi nuo tikinčiųjų (į NSO) tuo, kad atsakymų neieško Aukštesniojoje Pilkųjų galioje. Galbūt atsakymų jie niekada neras, tačiau pati paieška jiems yra dovana.


Sinarchija

Skaitykite: Apie sinarchiją  

Pasaulis keičiasi linkdamas į tai, kad turėtume vieną valstybę (bendra politika, religija, pinigai). Galime ginčytis – tai gerai ar blogai, tačiau tai labai logiška vystymosi kryptis. Žemė sumažėjo – vystėsi transportas, resursai senka, bendradarbiavimas plečiasi. Visuotinis tikėjimas gyvybe kitose planetose skatina mus vienytis.

Jono apreiškimas aiškina, kad paskutiniais 7 metais prieš Kristaus sugrįžimą bus vienas valdovas ir viena valdymo sistema. 13 skyriuje kalbama apie du "žvėris", turėsiančius valdžią žmonėms (Apreiškime yra daug bendrų simbolių su Danielio regėjimu Senajame testamente apie dvi karalystes, kurios dar ateis, žr. Dan 7:15-25): "Ir aš išvydau žvėrį, ateinantį iš jūros. Jis turėjo 10 ragų ir 7 galvas" (Dan 7:1-14; Apr 13:1-8]

Viena pasaulinė valstybė atrodo esanti nebloga idėja, tačiau jau prieš 2000 m. Biblija sakė, kad kai tai pagaliau įvyks, "drakonas" (Apr 13:4) ją sugriaus. Už tokios sistemos slepiasi pats Šėtonas (Apr 20:2 Šėtonas pavadinamas drakonu). Vienintelis kartas, kai pasaulyje buvo viena valstybė, buvo statant Babelio bokštą (Pr 11), valdant Nojaus anūkui Nimrodui. Bokštas buvo skirtas pasiekti dangų – jei Dievas panorės pakartoti Tvaną, jis turės užtvindyti ir dangų. Jie norėjo prilygti ar net pakeisti Dievą savo išradimo dėka – deus ex machina.

Keturi dangaus vėjai sujudino Didžiąją jūrą [pirmapradį okeaną po žeme, kuriame gyvena įvairios pabaisos]. Keturi galingi žvėrys, skirtingi vienas nuo kito, išniro iš jūros... [ketvirtas] turėjo 10 ragų. ... žiūriu, išdygo tarp jų kitas, mažesnis... Man bežiūrint... Amžinasis atsisėdo savo soste, ... jo sostas buvo ugnies liepsnos, o sosto ratai plieskianti ugnis. Ugnies upė sruvo ir tekėjo iš jo Artumo [Dan 7:1-14].

Šie keturi galingi žvėrys – tai keturi karaliai, kurie iškils žemėje... Ketvirtasis žvėris ... praris visą žemę, sumindžios ją ir sudaužys į šipulius.... dešimt karalių ir po jų bus dar kitas... Žodžiais įžeis Aukščiausiąjį, ... užsimodamas pakeisti šventes ir įstatymus. Jie bus atiduoti į jo rankas vienam laikui, dviem laikams ir pusei laiko (t.y.3,5 m) [Dan 7:17-25].

Išvydau iš jūros išnyrant žvėrį su 10 ragų ir 7 galvomis; ant ragų – 10 diademų, ir ant galvų – piktžodžiavimo vardai... Slibinas atidavė jam savo galybę, sostą ir didelę valdžia.... Visa žemė stebėdamasi nusekė paskui žvėrį. Žmonės garbino slibiną, kad atidavė valdžią žvėriui, ir šlovino žvėrį, šaukdami: "Kas galėtų lygintis su žvėrimi ir kovoti su juo!" Žvėriui buvo duotas snukis didžiuotis ir piktžodžiauti, ir duota galia taip daryti 42 mėnesius [3,5 m]. Jam buvo leista kovoti su šventaisiais ir juos nugalėti. Jam suteikta valdžia visoms gentims, tautoms, kalboms ir giminėms. Jį garbino visi tie, kurių vardai neįrašyti nužudyto Avinėlio gyvenimo knygoje [Apr 13:1-8].


Genetinė giminystė

Darviniškoji statistika nurodo, kad žmonijos genomas (visos DNR) nuo šimpanzių genomo skiriasi tik 1%, o nuo gorilų 2%. Va tik nenurodoma, kad 1% genomo yra 30 mln. pagrindinių porų, o tai pakankamas pagrindas esminiams skirtumams. Kultūriniai augalai, prijaukinti gyvūnai ir žmonės tai nepaaiškinama, - bent jau Žemės aplinkoje. Čarlio Darvino nuopelnas, kad pirmasis pastebėjo, kad žmogus prigimtimi panašus į naminius gyvulius.


Stebėtojai

Taip pat skaitykite Stebėtojai: Dievo sūnūs

Savo vizijoje, sapne, regėjau Stebėtojus, - ir mačiau du jų besiginčijančius dėl manęs... Jų paklausiau: Jei jūs, kodėl baratės dėl manęs? Jie atsiliepė ir atsakė man: Mes sutverti [ būti ] Mokytojais ir vadovauti žmonėms". Ir jie klausė: "Kurį iš mudviejų renkiesi?"

Tai ištrauka iš „Amrano testamento“, aramėjiško teksto iš Kumrano rinkinio plačiau žinomo kaip Negyvosios jūros rankraščiai. Visas fragmentas, kažkur 8-ios pažeistos pastraipos, yra Mozės tėvo Amrano pasakojimas savo vaikams apie pasirinkimą - ar tarnauti blogajam Stebėtojui Melhiresha, demonui gyvatės galva, ar jo varžovui Stebėtojui Melchizedekui, esančiam „Šviesos sūnų“ valdovu.

Stebėtojai, perteikti Biblijoje, arba Tibeto vienuolių pokalbiuose su Nikolajumi Rerichu, dailininku ir mistiku, yra rasė, gyvenusi danguje ir valdžiusi žmones. Ši nežemiškųjų būtybių rasė „puolė“ dėl Žmonių dukrų" (žr. Puolę angelai, Nefilimai). Nojus buvo Stebėtojo palikuonis. O Melhiresha labai primena neretai sutiktus reptoidus. Vienas tų kritusių angelų yra Semyaz'as. Plejadiečių valdovas čanelinge lankantis Billy Meier'į iš Šveicarijos save vadina Semjase.
Skaitykite Stebėtojai: Dievo sūnūs

Šimtmečius Himalajuose stebimi metaliniai diskai, Tibeto ir Nepalo lamų laikomi "Šambalos ženklu". Šambaloje gyvena Rigden-Jye-Po, Pasaulio valdovas.

Juta tiesiog supama reptoidų požeminių bazių - Burley Idaho į šiaurę, Teton'o kalnas į šiaurės rytus, Denverio aerouostas į rytus, Dulce New Nexico (daugiau >>>>>) - į pietryčius, Prietarų kalnas netoli Phoenix (Arizona) į pietus ir Las Vegas, Mercury, Groom ežeras į vakarus.

Jie žinomi kaip Melchizedekas ir susiję su masonais, mormonais, Šasta kalno Naga majais, Agharti-Aštar ir kitas gentis, gyvenančias dideliuose urvuose. Daug gandų, kad izraelitų gentis Manasa irgi įsikūrė požeminėje karalystėje.
Skaitykite Ateiviai iš planetos vardu Žemė


Svetimieji

Žemėje veikia dvi svetimųjų rūšys: „mūsiškiai“ (dvasingos esybės kartais vadinamos „angelais“) ir „kitokie“ (driežai, reptilijos ir t.t. negalintys skaityti žemiečių minčių). Tai a) Nirvanos konfederacija ir b) Dragonijos gyvūnų sąjunga.

„Jie vartų sargai. Saugo visus raktus, gina visas duris“ (Morfėjus iš „Matricos“).

Jie čia. Tai jaučiate, tai žinote. Čionai praūžė dvasinis uraganas.

Jie gyvena vienu metu dviejose realybėse: scenoje ir užkulisiuose. Mes tik vienoje. Jie valdo tai, ką vadiname gyvenimu.

Jie bando paveikti tikėjimą klaidinančiais įtikinėjimais, supriešinimais, netęsimais pažadais, - kad įteigtų iškreiptą supratimą apie antrąją realybę, kuri turėtų būti mums tikrąja. Jie mus pavertė valdomais vergais.

Jei kas išdrįsta praverti burną ir juos demaskuoti, jie visa tai neigia ir tą apšaukia bepročiu. Jei nesiliauja, įkiša į kalėjimą ar durnyną. Tai mes žinome.

Jie veikia! Mes ne... Jie gyvena! O mes?


Kalėjimo sukūrimas

Iš pradžių jis patinka. Jūs pasijuntate kovos tarp jų ir "kitokių" lauke ir padedate laimėti. Skaitydami mintis, kalbos ir minčių sąryšių priemonėmis JIE kiekvienam žodžiui sukūrė antrąją prasmę ir sąmoningai vengia sinonimų. Kitokių žodžių ir posakių, nenaudojančių tos (antrosios) prasmės.

Tikriausiai buvote išgirdę balsą (balsus) savo širdyje ir ką nors (labai ypatingai) mylėję. Bet dabar, po "uragano", esate jų kalinys ir nerandate kelio iš to labirinto. Kaip Alisa tebesate Stebuklų šalyje, kurią jums bando įteigti esant tikrove.

Pažadėtoji žemė, Rojus, Kalėdų senis, Ikstlanas, Ksanadu, Magonija, Šangri-La ir t.t. Daug pavadinimų, bet tas pats mąstymo užkratas.


Minčių valdymas

Plačiau skaitykite Minčių valdymas JAV

„Bluebird“ yra 1951-53 m. CŽV vykdyta minčių valdymo programa. Kitos programos buvo „Artichoke“, „Mkultra“ ir „MKSearch“. Vaikams nuo 11 m. amžiaus į smegenis buvo įvedami elektrodai ir jų elgesys valdomas per nuotolį; vaikams (7-11 m. amžiaus) savaitėmis ir mėnesiais buvo duodama po 150 mcg LCD; įrengiamos patalpos, kuriose CŽV personalas stebėjo prostitučių klientus, kuriems paslapčia būdavo duodama LCD; atminties ištrynimas elektros šoku; gyvūnų su prijungtais elektrodais panaudojimas cheminio ir biologinio ginklo išplatinimui.

Parengė Cpt.Astera's Advisor

Papildomai skaitykite:
Angelai
Minčių valdymas
Svetimųjų rūšys
Milžinai iš erdvės
Pagrobimo anatomija
Ateivių civilizacijos
Svedenborgo nežemiečiai
Lojaliosios civilizacijos
Agresyviosios civilizacijos
Neutraliosios civilizacijos
Kreipimasis į ateivius
Žmonių rasės tyrinėjimas
Kosmoso širdis: Gyvatnešis
Ateivių rasės: driežažmogiai
Dzetai - ateiviai iš Tinklelio
Souza apie pilkuosius ir kitus
Nežemiškos Žemės istorijos šaknys
Svetimas vienuolynas pavadinimu „Kosmosas"
Plutono pavaizdavimas pas šumerus
Panspermia: užkratas iš kosmoso
Nuo amžių pradžių iki šių dienų
Valdomas nuotolinis matymas
Ar tai buvo pusiau ateivė?
Kosmoso eskadrilės sutiktuvės?
Slaptieji planetos valdytojai
Ar yra grėsmė Žemei?
Kur dūmai, ten ir ugnis
Šeiveris ir „Slėpiniai“
Povandeninis pasaulis
Slibino žvaigždynas
Kogi telepatija
NSO per amžius
Roswello avarija
Marsiečio kapas
NSO kilmė

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT skyrius
Vartiklis