Global Lithuanian Net:    san-taka station:

Papildomai skaitykite Kas yra Bažnyčios Paėmimas?

Nors pagal Bibliją sunku nustatyti tikslią to įvykio datą (apie nuorodas į laiką žr. 1 Tes 5:1-3; Mt 24:36; Apd 1:7), tačiau krikščionys tiki, kad kažkada, prieš pasaulio, kokį mes žinome, pabaigą kiekvienas atgimęs tikintysis bus „paimtas“ iš Žemės. Naujajame testamente yra daug nuorodų į tai:
„Tikime, kad Jėzus mirė ir prisikėlė.... sutikti ore“ (1 Tes 5:14-17);
„Kai kurie tikėjo, kad to nebus... Ne visi mirsite, bet visi pakisite – akimirksniu“ (1 Kor 15:35);
„Žmogaus sūnui. Du – vienas bus paimtas, kitas ne“ (Lk 17:24, 30-36; Mt 24:39-41).

Taigi, vieną akimirksnį atsitiks kažkas nepaprasta – milijonai žmonių išnyks iš mūsų akių. Ką galvosime apie tai, kur jie pasidėjo? O gyvenimas Žemėje vis dar tęsis ilgus metus... Nežinote?... O aš žinau! Jie sakys: NSO pagrobė juos!

Jei tikime, kad Jėzus mirė ir prisikėlė, tai Dievas ir tuos, kurie užmigo susivieniję su Jėzumi, atsives kartu su juo... mes, gyvieji, išlikusieji iki Viešpaties atėjimo, nepralenksime užmigusiųjų. O pats Viešpats, nuskambėjus paliepimui, archangelo balsui ir Dievo trimitui, nužengs iš dangaus. Tuomet pirmiausia prisikels tie, kurie mirė Kristuje, paskui mes, gyvieji, išlikusieji, kartu su jais būsime pagauti oran, debesysna pasitikti Viešpaties... [1 Tes 4:14-17]

Ką tu pasėji, neatgimsta, jei prieš tai nenumiršta... Sėjamas gendantis kūnas, keliasi negendantis. Sėjamas prastas, keliasi garbingas. Sėjamas silpnas, keliasi galingas. Sėjamas juslinis, keliasi dvasinis. Pirmasis žmogus Adomas tapo gyva būtybe, paskutinis Adomas tapo gyvybę teikiančia dvasia... Pirmasis žmogus yra iš žemės, antrasis žmogus iš dangaus.... [1 Kor 15:35-53]

Jack Van Impe tarnavimas
Atsakymai į klausimus apie Bažnyčios paėmimą ir paskutinius laikus

Klausimas: Ar Bažnyčios paėmimas gali įvykti bet kurią akimirką?
Atsakymas: Taip.

Belgijoje, net JAV, bei daugelį kitų pasaulio vietų pastebėta daugybė NSO. Kol kas nerasta jokio praktiško NSO paaiškinimo. Kokią vietą – jei išvis kokią nors – „ufai“ užima Biblijos pranašystėse?

Man patinka tokie klausimai! Daugybė žmonių nežino, jog Biblija moko, kad šėtonas nėra pragare! Laiške Efeziečiams sakoma, jog jis yra šio pasaulio kunigaikštis, viešpataujantis ore – „…jūs buvote mirę nusikaltimais ir nuodėmėmis, kuriuose kadaise gyvenote pagal šio pasaulio būdą, paklusdami kunigaikščiui, viešpataujančiam ore, dvasiai, kuri dabar veikia neklusnumo vaikuose.“ (Efeziečiams 2:2). Štai kodėl mums tenka grumtis su dvasinėmis blogio (demoniškomis) jėgomis dangaus aukštumose – „Nes mes grumiamės ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šio amžiaus tamsybių valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis danguje“ (Efeziečiams 6:12). Šėtonas liks dangaus aukštumose iki Apreiškimo 12:12 aprašytų įvykių, kai jis bus iš ten ištrenktas į žemę – „…vargas gyvenantiems žemėje ir jūrai, nes pas jus numestas velnias, kupinas didelio įniršio, žinodamas mažai beturys laiko“.

Šiuo metu dangaus aukštumose knibžda milijonai, gal ir milijardai demoniškų dvasių. Įdomu pastebėti, jog pranašo Elijo paimti gyvo dangun atvyko ugninė karieta – „<…>pasirodė ugninis vežimas bei ugniniai žirgai ir perskyrė juodu. Taip Elijas buvo paimtas viesulu į dangų“ (2 Karalių 2:11). Neabejotinai, toji karieta buvo lydima angelų. Elijas buvo paimtas į dangų viesulo sūkury – tiksliai taip, kaip liudijama apie „ufų“ keliavimo būdą.

Tačiau mano mėgstamiausia Šv. Rašto vieta yra Ezechielio kn. 1 skyrius.
Papildomus komentarus šiai ištraukai skaitykite kitame puslapyje...

Ez 1,1 Tai buvo trisdešimtaisiais metais, ketvirto mėnesio penktą dieną, man esant tarp tremtinių prie Chobaro upės. Atsivėrė dangūs, ir aš mačiau Dievo regėjimus.

Ez 1,2 Penktaisiais karaliaus Joachino tremties metais, penktą mėnesio dieną,

Ez 1,3 Viešpats kalbėjo kunigui Ezechieliui, Buzio sūnui, chaldėjų krašte prie Chobaro upės. Viešpaties ranka buvo ten ant jo.

Ez 1,4 Aš mačiau iš šiaurės kylantį viesulą ir debesis, aplinkui liepsnojo ugnis. Ugnies vidurys spindėjo lyg žėrintis gintaras.

Ez 1,5 Liepsnų viduryje mačiau keturias būtybes. Jų išvaizda buvo panaši į žmogaus.

Ez 1,6 Kiekviena jų turėjo keturis veidus ir keturis sparnus. Dievo sostas

Ez 1,7 Jų kojos buvo tiesios, o kojų pėdos panašios į veršio kanopas. Būtybės žibėjo kaip išlydytas varis.

Veršio kojos - kuo ne raketos kojos?!

Ez 1,8 Po jų sparnais keturiuose šonuose buvo žmogaus rankos. Veidus ir sparnus jos turėjo keturiose pusėse.

Ez 1,9 Sparnai lietė vienas kitą. Eidamos jos nesisuko, kiekviena ėjo tiesiai.

Ez 1,10 Visų keturių veidai atrodė taip: priekyje buvo žmogaus veidas, dešinėje - liūto veidas, kairėje - veršio veidas ir užpakalyje - erelio veidas.

Ez 1,11 Jų sparnai buvo ištiesti ir pakelti į viršų. Du sparnai lietė vienas kitą, kiti du - dengė jų kūnus.

Ez 1,12 Jos ėjo kiekviena tiesiai pirmyn. Kur dvasia norėjo eiti, ten jos ir ėjo, ir eidamos nepasisukdavo.

Ez 1,13 Būtybės atrodė kaip degančios anglys, kaip žibintai. Ugnis judėjo tarp būtybių. Ji buvo labai šviesi, o iš jos žybčiojo žaibai.

Ez 1,14 Būtybės judėjo pirmyn ir atgal tarsi žaibai.

Ez 1,15 Žiūrėdamas į būtybes, mačiau ant žemės prie kiekvienos iš jų po ratą.

Ez 1,16 Ratai atrodė lyg berilis. Visi keturi buvo vienodi ir taip pat padaryti. Kiekvienas iš jų atrodė lyg būtų ratas rate.

Šią ištrauką analizavo ir Jozefas F. Blumrichas iš NASA. Jis ratą rate siejo su malūnsparnio rotoriumi – kaip pagalbine priemone, leidžiančia „raketai“ pakibti ore. Tik keista, kam tokia konstrukcija reikalinga... Geriau laikyti, kad tai tiesiog buvo malūnsparnis - bet kam tada nurodytos raketai būdingos savybes?!

Ez 1,17 Jie judėdavo į keturias puses nepasisukdami.

Ez 1,18 Jų ratlankiai buvo aukšti ir keliantys baimę. Visi keturi ratlankiai buvo pilni akių.

Ez 1,19 Einant būtybėms, drauge ėjo ir ratai; pakilus būtybėms aukštyn, pakildavo ir ratai.

Ez 1,20 Kur dvasia ėjo, ir jie ėjo; pakilus dvasiai, ir ratai pakildavo, nes būtybių dvasia ir buvo ratuose.

Ez 1,21 Jei jos ėjo, ir jie ėjo drauge, jei jos sustodavo, sustodavo ir jie; jei jos pakildavo nuo žemės, pakildavo ir ratai, nes būtybių dvasia buvo ratuose.

Ez 1,22 Virš būtybių galvų buvo kažkas panašaus į dangaus skliautą, kuris žėrėjo kaip krištolas ir gaubė jas.

Ez 1,23 Po skliautu kiekviena būtybė dviem sparnais dengė savo kūną, o kiti du sparnai buvo ištiesti.

Ez 1,24 Joms judant, girdėjau jų sparnų ūžimą lyg galingo vandenyno, lyg Visagalio balsą, lyg didelės kariuomenės stovyklos triukšmą. Joms sustojus, sparnai nusileisdavo.

Ezekieliui sunku rasti palyginimą skleidžiamam garsui – ir jis lygina jį su paties Dievo balsu.

Ez 1,25 Nuo skliauto, esančio virš jų galvų, aidėjo balsas. Kai jos stovėjo, sparnai buvo nuleisti.

Ez 1,26 Virš skliauto, kuris buvo virš jų galvų, mačiau lyg sostą iš safyro ir ant jo sėdinčią į žmogų panašią būtybę.

Ez 1,27 Būtybė nuo juosmens aukštyn ir žemyn spindėjo lyg gintaras, lyg ugnies liepsnos,

Ez 1,28 lyg lankas, kuris pasirodo debesyse lyjant, Jį supo spindėjimas. Tai buvo Viešpaties šlovės pasirodymas. Pamatęs tai, kritau veidu žemėn ir išgirdau balsą.

4 eilutėje Ezechielis mato iš šiaurės kylantį viesulą – jis ateina iš ten, kur yra Dievo sostas:

Iz 14,12 Kaip tu iškritai iš dangaus, Liuciferi, ryto aušros sūnau? Kaip tu kritai žemėn, kuris buvai pamynęs tautas?

Iz 14,13 Tu sakei savo širdyje: 'Aš pakilsiu į dangų, iškelsiu savo sostą aukščiau Dievo žvaigždžių, sėdėsiu dievų kalne tolimiausioje šiaurėje.

Iz 14,14 Aš pakilsiu aukščiau debesų, būsiu lygus Aukščiausiajam!' (Izaijo 14:12-14).

Ezechielis 1 sk., 5 ir 6 eil. sako, jog ten buvo keturios gyvos būtybės, o 14 eil sako, jog jos judėjo pirmyn ir atgal tarsi žaibai – kaip ir daugelis NSO.

Neperseniausiai Belgijoje radarai užfiksavo NSO (tai buvo pirmas kartas, kai tokiu būdu pavyko stebėti NSO). Per vieną sekundę jie krito tūkstančius metrų žemyn. Žmogus taip krisdamas tikrai žūtų, tačiau tik ne angelas. Įdomu ir tai, jog Ezechielis prie kiekvienos iš būtybių matė po ratą, o tie ratai buvo lyg berilis (Ezechielio 1:16). Berilis yra naudojamas šiuolaikinės kosmoso technikos gamyboje, nes yra atsparus aukštai temperatūrai ir kosmoso erdvėje. Taigi, visko gali būti, jog Bažnyčia bus paimta kaip Elijas – karietomis, lydimomis angelų. Kelia šypseną? Tuomet paaiškinkite 2 Karalių 2:11, kur aiškiai pasakyta, jog pranašas Elijas buvo paimtas viesulu į dangų.

Parengė Rūta Rušinskienė  

Papildomai skaitykite:
Papildomi atsakymai bažnyčios paėmimą
Civilizacijos: Paskaičiavimai pagal Gindilį
Rusai sunaikino slaptą JAV bazę Mėnulyje?
Ankstyvieji pranešimai apie NSO
Baltieji vandenys: legendos ištakos
Kur keliauja žvaigždžių paštas?
Jaunystės eliksyro paieškos
Laisvojo kosmoso piliečiai
Fermi paradoksas
Biblijos puslapis

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT skiltis
Vartiklis
Religijos skiltis