Global Lithuanian Net:    san-taka station:

Žvaigždžių sporos, Žvaigždžių vaikai

Papildomai skaitykite:  
Kodėl jų nėra? 
Žvaigždžių vaikai 
Baltasis Dievas actekuose
 

Žvaigždžių sporos - tai kitų planetų, žvaigždžių, galaktikų implantai. Žvaigždžių sporos gyvena mūsų Žemėje ir niekuo nesiskiria nuo kitų žmonių - nei mintimis,nei jausmais, nei praeities prisiminimais.

Tik, kai ateina laikas, jie "pabunda" ir sužino, kad yra atsiųsti iš kitų pasaulių atlikti MISIJĄ Žemėje. Iki tol jie nieko neprisimena apie savo kilmę, praeitį ir tikslą - tol, kol jų "nepažadina" užkoduoti genai. Pabudimas gali būti ramus ir laipsniškas, bet gali būti dramatiškas su tragiškomis pasekmėmis. Atmintis atsistato (ne visiems pilnai); ir jie pradeda vykdyti savo misiją. Jų ryšys su Aukštesniuoju Savipačiu sustiprėja. Jie per trumpą laiką sugeba pasiekti "dvasinį" pažinimą (kuriam Žemės gyventojui prireiktų kelių gyvenimų). Ir jiems žvaigždėlaiviai, tarpgalaktinės kelionės, įvairūs psichiniai reiškiniai ir kitos gyvybės formos yra savaime suprantamas dalykas.

Jų nėra daug Žemėje, o jų misijos skirtingos (ir didingos). Jie šliejasi prie šviesaus proto žmonių padėdami jiems prisiliesti prie

Motinos Žemės. Jos taip pat yra aukštesniųjų matavimų sąveikos taškai su mūsųfizikiniu pasauliu.

Šie asmenys yra susirūpinę tuo, kad jaučia, kad gali būti kilę iš kitų pasaulių. Jie patiria vienatvės jausmą, jausdamiesi svetimi šioje Žemėje. Jie mano, kad mūsų visuomenės normos yra niekam tikusios ir nepriimtinos.

Mūsų planeta negali išlikti be Dieviškojo įsiveržimo - Žvaigždžių sporos atveria jam kelią…


Žvaigždžių sporos (Starseeds), Žvaigždžių vaikai (Star Children), Žvaigždžių žmonės (Star People) ar Klajokliai (Wanderers) - šie vardai apibūdina pažengusias sielas iš kitų planetų, galaktikų, dimensijų ar kitų pasaulių, kurios (gimdamos lyg ir paprastais žmonėmis ) apsigyvena Žemėje, tam, kad taptų tiltu tarp Galaktikos Federacijos, Didžiosios Baltosios Brolijos ar kaip kitaip įvardintos Aukštesniosios Sąmonės - ir žemiečių, praradusių ryšį su savo tikruoju Aš, bei dieviškąja prigimtimi.

Akivaizdu, kad Žvaigždžių vaikų užduotis tikrai nelengva šiame nepaslankiame trimačiame pasaulyje, todėl jie būna kruopščiausiai parenkami iš visatos platybių. Nemažai drąsių Būtybių savanoriškai pasisiūlo tokiai veiklai, rizikuodami pamiršti kuo jie iš tiesų yra, ar prarasti ryši su dieviškąja Savastimi ( kas ne kartą ir nutikdavo kosminiams pasiuntiniams vienu ar kitu metu gyvenant Žemėje).

Žvaigždžių žmonės gimsta tokiomis pat visiškos amnezijos ir bejėgiškumo sąlygomis, kaip ir "vietiniai" žemiečiai, iš tiesų tam, kad savotiškai aklimatizuotųsi planetoje ir nuodugniai pažintų jos gyvenimą.

Pasak kai kurių šaltinių, Žvaigždžių sporomis galima pavadinti kiekvieną, kas nuoširdžiai jaučiasi turįs misiją žemėje, - kristalinė spora, arba sėkla, yra reali, glūdinti viduje ir laukianti meto sudygti ( …turbūt visai ne veltui tai primena ir Biblijinę grūdo metaforą). Daugelis įvykių Žemėje, energetinių permainų įtakoją šį atsiskleidimą, - tai nubudimo signalas.

Atbudimas gali būti nuoseklus, ramus arba staigus, net dramatiškas. Visais atvejais Žvaigždžių vaikų atmintis nuskaidrėja, bent iki tiek, kad atrasti ar pajausti savo tikrąją prigimtį ir sąmoningai imtis vykdyti misijos. Tuo pačiu atsigauna jų ryšys su Aukštesniąja Savastimi (Aukštesniuoju Savipačiu) leidžiantis vadovautis stipriu intuityviu vidiniu žinojimu.

Misijos forma gali būt labai individuali, išreikšta atvirai ar užslaptinta paprastume; tai gali būti žinių skleidimas, misterijų mokyklų, globalių bendrijų įkūrimas ( pav. Planetos Aktyvizacijos Organizacija, Planetary Activation Organization ), ar tyli asmeninė pagalba, pats Žvaigždžių vaiko dalyvavimas, - bet kurioje jo veikloje gali pastebėti žvaigždžių dulkių žvilgesį.

Žvaigždžių sporos atsineša su savimi palaipsniui atskleidžiamus įgūdžius, skirtus sužadinti bei skatinti kiekvieno žmogaus ir visos planetos sąmonės šuolį.

Manoma, kad visais žmonijos gyvavimo laikais Žvaigždžių sporos buvo siunčiamos į Žemę pagelbėti išsivadavimas iš "tamsiųjų erų", visuotinės pažangos siekiams. Tačiau daugeliui Žvaigždžių vaikų nepavykdavo įgyvendinti savo misijų ir jie pasijausdavo, lyg pakliuvę į spąstus, - suvilioti materialaus pasaulio iliuzijų klimpdavo vis giliau į užmarštį bei negatyvios karmos spiralę… nemažai liko nepabudę iki šiol.

Žvaigždžių vaikai galiausiai turi išmokti pažinti fizinį pasaulį "iš užkulisių" ir prisiminti savo tikrąją prigimtį kiek įmanoma gryniau. Aukštesniosios jėgos padeda jų pilnai transformacijai, pilnutinio savęs suvokimui. Tada jie pasiruošę įgyvendinti misiją, padėti kitoms, žemiškais saitais supančiotom sielom atpažinti savo dieviškąją paskirtį.

Žvaigždžių vaikai jaučiasi svetimais šioje žemėje (ypač tą pažymi Klajokliai - Wanderers, - jie dažniausiai sunkiai išgyvena savo nepritapimą ir ilgisi gimtųjų planetų, vis nesuprasdami kodėl buvo iš ten ištremti ).

Drįstume priminti čia Naujojo Testamento teiginius apie skirtingus pasaulius bei žmonių pasirinkimą, apsprendžiantį gyvenimą viename arba kitame. Nubudęs tikėjimui ar pažinęs tiesas, žmogus pripažįsta save esant Dievo vaiku.

Kiek kategoriškiau tai apibūdina gnostikai, - siela (pneuma), tai šviesos dalis nukritusi į Žemę ir sumišusi su absoliučiai svetimu materialiu pasauliu. Taip pat gnostikai pabrėžia, kad toli gražu ne kiekviena žemiška būtybė priklauso šviesos pasauliui.

Turbūt nesuklysime apibendrindami, kad visi religiniai mokymai neišvengiamai išpažįsta mažiausiai du pasaulius, ir tarp jų besikabarojantį moksliškąjį homo sapiens.

Kaip žinia, geriausi dvasiniai siekiai padeda tobulėjančiai asmenybei išsiveržti iš siaurų ego gniaužtų, tiek krikščionis, tiek gnostikas ar budistas nustoja tiesiogiai rūpintis vien savo paties išsigelbėjimu. Jam tampa akivaizdu, kad visos gyvos būtybės planetoje tarpusavyje susietos. Jei esi šviesos dalelė, - turi šviesti kitiems.

Kaip tik šias idėjas puoselėja Žvaigždžių vaikai, ypač sąmoningi jų atstovai nė neužsigalvoja apie asmeninį gelbėjimąsi, nes paprasčiausiai jaučiasi ir taip esantys iš kito pasaulio!

Nepaisant ankstesnių sugretinimų visgi nesinorėtų Žvaigždžių vaikų vadinti nauja religija. Jie labiau artimi spontaniškiems neribotiems judėjimams, gal būt tai savotiškas hipiškų idėjų tęsinys kosminėje eroje.

Panašūs ir apibūdinimai - "gėlių vaikai", o dabar - "žvaigždžių vaikai".

Juk šiuolaikinių Žvaigždžių atžalų šaknys, socialine prasme siekia kaip tik tuos spalvingus, ilgesingus sixties laikus.

Suprantama, kad niekas negauna į rankas brandos atestato, bylojančio apie Žvaigždžių sporos atbudimą. Tai ilgas sielos pažinimo kelias pilnas miglotų nuojautų, abejonių ir baimių, ir jo pradžia - gal būt iš pažiūros visai "nekaltoje" mintyje, charakterio savybėje, ar patyrime.


Siūlome Jūsų dėmesiui ufologo, filosofijos daktaro Scott'o Mandelker'io parengtą anketą:

Nauja Nežemiškos Būtybės anketa

Ši, atnaujinta anketa skirta tiems, kas labiau pripažįsta mokslinį metodą (ok, juokauju), tiesiog tikslesnė spėjant ar Jūs esate Klajoklis, Žvaigždžių vaikas.

Paprasčiausiai atsakykite "taip" arba "ne" į sekančius 20 klausimų.

Iš savo asmeninės, eksperto bei konsultavimo patirties padariau išvadą, kad dauguma nežemiškos kilmės būtybių atitinka toliau išdėstytą profilį:

Jūsų vaikystė

 1. Ar dažnai Jūs kalbėdavote, fantazuodavote apie NSO, kitus pasaulius bei nežemiškas būtybes?
 2. Ar Jums nepasirodydavo keistais įprastiniai dalykai aplinkui, kaip kad žmogaus kūnas, dangaus spalva, visa gamta, taip pat ir architektūra bei suaugusieji?
 3. Ar kada jautėte, kad Jūsų tėvai lyg ir ne visai tikri tėvai, kad ilgitės sesės ar brolio kažkur iš nežinomos vietos?
 4. Ar patyrėti stebuklus primenančius sapnus, susietus su skrydžiais, nematomais sielos draugais, teikiančiais patarimus bei apsaugą.
 5. Ar kada žvelgėte į nakties dangų ilgesingai, pamanydami, "Kodėl esu toks vienišas?" ar "Kodėl aš esu čia…paimkite mane namo"

  Jūsų asmenybė

 6. Ar esate švelnus, taikus, ne agresyvus - ne tik kartais, bet beveik visada?
 7. Ar Jus skaudina,liūdina, kelia sumaištį žmonių blogis ir pasaulio žiaurumas?
 8. Ar Jūs jaučiate, kad pinigai, valdžia bei sėkminga karjera nėra jau tokiesvarbūs dalykai?
 9. Ar kartais jūs nesijaučiate geriau būdama(s) tarp augalų ir gyvūnų nei tarp žmonių?
 10. Ar Jūs bendrai jautrus, atidus, dosnus ir dėmesingas kitiems aplinkiniams?

  Jūsų patirtis

 11. Ar savo gyvenime jaučiatės skirtingu, "ne iš čia", ar kaip nors kitaip atitolusiu nuo žmonių visuomenės?
 12. Ar patyrėte sapnų, vizijų ar NSO apsireiškimų įkvėpusių Jums tikrą dvasinę pažangą?
 13. Ar sapnavote kada dramatiškas Žemės permainas, geologinius bei socialinius perversmus, pasaulio pabaigą ar ateities civilizaciją?
 14. Ar jūs logiškas, ne emocionalus ir nelabai suvokiate nežabotas aistras bei troškimus?
 15. Ar turėjote ryškų pakylėtą kontaktą su palankiai nusiteikusiu, maloniu, aukštai išsivysčiusiu ateiviu?

  Jūsų interesai

 16. Ar domitės moksline fantastika, epine fantazija, angelais, super-technologija bei pasaulio pranašystėm?
 17. Ar Jūs domitės Atlantida,  Lemurija, piramidėmis, "čenelingu" ar NSO?
 18. Ar domitės meditacija, alternatyviąja medicina ar tiesiog meilės bei šviesos skleidimu pasaulyje?
 19. Ar tikite, kad žmonių dauguma nežino dvasinių tiesų, kurių tikrumu Jūs neabejoje?
 20. Ar turite ryškų pojūtį, kad Jūsų tikslas padėti Žemei ir žmonėms?

Rezultatai:

Kiekvienam teigiamam atsakymui priskaičiuokite po 5 balus - tada, bendrą skaičių (už kiekvieną atsakymą "su klaustuku" - po 3 balus)

100 - 75 balų:
Mano požiūriu, Jūs aiškiai esate ateivio siela, bet turbūt tai Jūsų ir nestebina

75 - 25 balų:
Jūs galite būti asmenybė iš žvaigždžių, bet dar reikėtų labiau susigaudyti savyje, kaip ten yra iš teisų.

25 - 00 balų:
Jūs greičiausiai nesate ateivio siela, bet kodėl visgi domitės šiais dalykais?


Na, verta nepamiršti, kad galiausiai tik Jūs pats galite suvokti iš tiesų kad esate iš kitur, o žinoti savo kosmines šaknis tai dar tik pirmas žingsnis. Po jo seka esminis susigaudymas kodėl Jūs čia ir koks Jūsų tikslas. Buvimas Žemėje suteikia visiems Klajokliams puikią galimybę sielos tobulėjimui, meilės ir išminties sampratų išgryninimui, galimybę padėti pasauliui savo ypatingu, nepakartojamu būdu.


- versta iš Dr. Scott Mandelker'io knygos Universal Vision: Soul Evolution and the Cosmic Plan bei jo svetainės www.universal-vision.com.

Jei turite klausimų, galite parašyti mums...

Rašinyje įkorporuotas ankstesnis "Žvaigždžių sporų" fragmentas.
Kviečiame paskaityti alegoriją "Pirmasis kraujas" ir
pasvarstyti Kodėl jų nėra?
Peru Naska linijos
Mano planeta artėja
M. Agrestas. Senovės kosmonautai
Nežemiško proto paieškų istorija
Menas matyti tolimą praeitį
Keistai pažįstama, Deja vu
Gyvieji spinduliai ir gyvasis laukas
Ar galimas ryšis su protingomis kitų planetų būtybėmis?
Nepaprastas durininko kūrinys
Farmacininkų gniaužtuose?
Čenelingas ir rašymas
Placebo - tikrai veikia!
Slibinai-gundytojai
Ateities vizijos

Parengė Cpt.Astera's Advisor bei Cpt.Astera

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT skiltis
Vartiklis