Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Išsiderinusi kosmoso muzika  

Visata sklidina muzikos, - ne tiesiog garsų, o garsų harmonijos.
Tik tą kosmoso muziką ne visada ir ne kiekvienas girdi Žemėje...

Andrejus Platonovas (žr. jo „Saulės įpėdinius“)

Taip pat skaitykite: Jie buvo pirmeiviais...
Visatos pirmapradžio karščio svilinantis speigas

Kažkas kosmose išsiderino... Tai pastebi mokslininkai, įsiklausydami į mikrobanginį Visatos foną (CMB), pagrindinį informacijos apie ankstyvąją Visatos fazę šaltinį (būtent jame bandoma rasti gravitacines bangas, žr. >>>>>). Iškart po Didžiojo sprogimo, atsitiktinės fliuktuacijos privertė susidaryti energetinius burbulus, kurie išsivystė į galaktikų spiečius. Tos fliuktuacijos kažkuo primena garso bangas. Tai vyko prieš 14 mlrd. metų, o dabar to pirmapradžio garso žemėlapis sudarytas pagal CMB temperatūrą.

CMB fliuktuacijos, kaip ir garso bangos, gali būti išskaidytos į jas sudarančias harmonikas. Ir kai kurios tų harmonikų yra „tylesnės", nei tikimasi – ir dar „groja ne tą natą“. Tarsi orkestre kai kurie instrumentai imtų groti „pro šalį“. Tad arba kažkas ne taip su kosmologijos modeliu, arba kažkas praleista stebėjimų duomenyse.

Kelis dešimtmečius kurtas Visatos modelis, vadinamas infliaciniu lambda vėsiosios tamsiosios materijos modeliu, paaiškina daugybę Visatos savybių, pvz., lengvųjų elementų (vandenilio, helio, ličio) gausą ir apibrėžia Visatos amžių (14 mlrd. m.), kuris artimas seniausių žvaigždžių amžiui. Jis nuspėja ne tik CMB buvimą, bet ir jo beveik tobulą homogeniškumą. Tą CMB data modelį sudaro trys pagrindinės dalys: infliacijos procesas, kosmologine konstanta (l), vadinama lambda, ir nematomos dalelės (tamsioji materija).

Infliacija – tai nepaprastai trumpas Visatos pagreitinto plėtimosi laikotarpis, prasidėjęs iškart po Didžiojo sprogimo ir pasibaigęs spinduliavimo paskleidimu. Ji leidžia paaiškinti, kodėl Visata yra tokia plati, kodėl joje tiek daug visko ir kodėl ji beveik homogeniška (o taip pat, kodėl nėra visiškai homogeniška – dėl atsitiktinių energijos fliuktuacijų).

Tačiau iškilo kai kurių problemų, astronomams pradėjus matuoti CMB temperatūrų skirtumus. CMB yra seniausia šviesa, atsiradusi vos keli šimtai tūkstančių metų po Didžiojo sprogimo, kai greitai besiplečianti ir vėstanti Visata perėjo iš tankios neskaidrios plazmos būsenos į skaidrias dujas.

Pradžioje po Didžiojo sprogimo Visata buvo nepaprastai karšta (per 10 mlrd. laipsnių) – o karšti kūnai spinduliuoja. Tačiau esant labai karštoms temperatūroms atomai skyla į elektronus ir branduolius – tad pradinėje Visatoje egzistavo ypatinga plazmos terpė, kuri neskaidri elektromagnetiniam (EM) spinduliavimui. Ir tik kai Visata pakankamai išsiplėtė (praėjus apie 300 tūkst. metų) ir atvėso maždaug iki 3000oK, iš laisvų elektronų ir protonų pradėjo formuotis vandenilio atomai. Jų nebuvo daug, maždaug po 250 kubiniame centimetre. Tačiau šios išretėjusios dujos jau buvo skaidrios EM – ir šį spinduliavimą registruojame ir šiandien vadindami jį reliktiniu.
Taip pat apie tai skaitykite  >>>>>

CMB pirmąkart 1965 m. aptiko Arno Penzias'as ir Robert Wilson'as. Dabar atlikti CMB temperatūros anizotropijos matavimai (temperatūros reikšmės skirtingose dangaus srityse) – jos skirtumai atspindi pirmapradės Visatos tankio fliuktuacijas. Tuos skirtumus pirmąkart užfiksavo COBE palydovas 1992 m., o vėliau didesniu tikslumus užregistravo WMAP palydovas (daugiau skaitykite „Jie buvo pirmeiviais“).

Tačiau tokiuose infliacinės Visatos modeliuose negalima tiksliai apskaičiuoti tų fliuktuacijų. Jie leidžia tik nustatyti jų statistines charakteristikas. Pirmoji prielaida, susijusi su CMB, buvo tų fliuktuacijų „statistinė izotropija“, t.y. jos nėra orientuotos jokiomis kryptimis. Kitas infliacinio modelio spėjimas yra, kad kiekvienos sudėtinės sferinės harmonikos („natos“) elgesys turi būti atsitiktinis (leistinų tikimybių ribose), t.y. jos turi būti pagal Gauso pasiskirstymą, kurio kreivė yra varpo formos. Kiekviena harmonika turėtų savo Gauso pasiskirstymą, kurio plotis („varpo“ pagrindo plotis) nusako, kiek energijos (garsumo) turi ta harmonika. Didesni nukrypimai galėtų būti galimi tik harmonikoms, kurios susidarė infliacijos pradžioje arba pabaigose.

Sferinės harmonikos nusako gerokai sudėtingesnius būdus, kaip gali vibruoti sferos. Visa mūsų informacija apie tolimąją Visatą yra suprojektuota į vieną vienintelę sferą – dangų. Žemiausia nata (žymima l = 0 ) yra monopolis – kai visa Visata pulsuoja kaip viena visuma. CMB monopolis yra jo temperatūros vidurkis – 2,725 K. Kita artimiausia nata ( l = 1 ) yra dipolis, kai temperatūra kyla viename pusrutulyje, o krenta kitame. Dipolis dominuoja dėl Doplerio poslinkio – Saulės judėjimo kryptimi dangus atrodo truputį karštesnis. Ir bendrai, kiekvienos l reikšmės (0,1,2,...) osciliacija vadinama multipoliu. CMB atveju kiekvienas multipolis l turi vidutinį intensyvumą Cl. Visų l visų intensyvumų visuma vadinama kampiniu stiprumo spektru, kuris braižomas kaip grafas. Jis prasideda C2. C2 ir C3 dar vadinami kvadrapoliu ir oktopoliu – ir būtent jų reikšmės yra gerokai mažesnės, nei tikimasi pagal teoriją. Pagal analogiją su geografija – tarsi didžiausi vandenynai būtų sekliausi, o muzikos terminologija – orkestre nebūtų bosų ir tūbų.

Dangaus muzikos harmonikos

CMB tyrinėtojai tiria fliuktuacijas panaudodami matematines funkcijas, vadinamas sferinėmis harmonikomis. Paimkime smuiko stygą; ja išgauti galima daugybę natų - net nesutrumpinant jos ilgio užspaudžiant pirštu. Tas natas pažymėkime n, tai kiekis vietų (mazgų) ant stygos, kurie nejuda skambant natai. Žemiausia nata ( n = 0 ) arba nesant mazgų vadinama pagrindiniu tonu - kai visa styga (išskyrus jos galus) virpa vienodai. Nata su vieninteliu mazgu centre ( n = 1 ) yra pirmoji harmoninė osciliacija - kai pusė stygos juda viena kryptimi, o kita - kita. Jei sudainuotumėte gamą (do-re-mi... do), tai baigiantysis do būtų pirmąja harmonika pradiniam do. udėtingą stygos virpėjimą galima spherical harmonics išskaidyti į sudėtines harmonikas. Pvz., štai kaip atrodo n = 0 ir n=4 harmonikų suma (atkreipkite dėmesį, kad ketvirtosios harmonikos amplitudė yra mažesnė).

Dabar panagrinėkime sferines harmonikas, Yl m. Kadangi sferos paviršius yra dvimatis, jų apibrėžimui reikalingi du dydžiai: l (0, 1, 2, ...) ir m (sveikas skaičius tarp -l ir l). Visų galimų natų su ta pačia l reikšme ir skirtingomis m reikšmėmis, kiekvienos su atitinkama amplitude (kitaip, garsumu), visuma vadinama multipoliu. Pavaizduoti sferines harmonikas galime nuspalvindami sferą pagal atskirų sričių reikšmes. Kai l = 0, visa sfera vibruoja vienodai; kai l = 1, pusė sferos viena kryptimi, pusė kita ir t.t. Šis dipolis turi tris režimus (m=-1; m=0 ir m=1), nusakančius tris statmenas kryptis. Kvadrapolis (l=2) turės jau 5 režimus ir t.t. Į tokias sferines harmonikas galima išskaidyti visus CMB temperatūros svyravimus.

Padėtis dar painesnė, jei paimsime ne vidutinius intensyvumus, o kampinę koreliacijos funkciją, C(q). Įsivaizduokite, kad žiūrite į du dangaus taškus, tarp kurių kampas lygus q. Jūs nustatote, kad vienas jų yra šiltesnis, o kitas šaltesnis nei vidurkis. Tada ta funkcija paskaičiuoja jų temperatūrinių fliuktuacijų koreliaciją. Stebėjimai rodo, kad mūsų Visatai C(q) yra artima nuliui, kai q yra apie 60o, t.y. tokiu kampu esančios fliuktuacijos beveik nekoreliuoja tarpusavyje. Ir tai konfliktuoja su visais infliacinės Visatos modeliais.

Galimi trys šio konflikto sprendimai. Pirmiausia, tai tik statistinis atsitiktinumas, pvz., netikslumai duomenyse didesni nei tikėtasi. Antra, koreliacijos gali būti pasekmė nenumatyto fizikinio efekto, į kurį neatsižvelgė WMAP komanda. Ir pagaliau, tai gali reikšti teorinių prielaidų (modelio) netikslumą. Nemažai tyrinėtojų (vienu pirmųjų 2003 m. buvo G. Efstathiou*) ) laikosi pirmojo varianto, spėdami, kad pataisas į duomenis įnešė mūsiškės Paukščių tako galaktikos emisija.

Tačiau buvo pabandyta panagrinėti ir kitus aspektus. Kiekvienas Cl turi ir kryptį, pvz., dipolis nurodo karštesnę dangaus pusę. Didesnės polių reikšmės turi daugiau informacijos apie kryptis. Tad reikia tikėtis, kad iš surinktų duomenų paskaičiuota informacija apie kryptis duotų bendresnį vaizdą. Tačiau taip nėra. Pirmi neatitikimai pastebėti 2003 m., kai A. de Oliveira-Costa, M. Tegmark'as, M. Zaldarriaga ir A. Hamilton'as nustatė, kad kvadrapolių ir oktapolių ašys yra gana artimos (būtent šiose sferinėse harmonikose trūko stiprumo). Tuo tarpu infliaciniai modeliai laiko, kad jos turėtų būti nepriklausomos.

Tais pačiais 2003-aisiais H.K. Eriksen'as su Oslo universiteto bendradarbiais padalijo dangų į visus įmanomus pusrutulius ir palygino fluktuacijas skirtinguose pusrutuliuose. Pasirodė, kad dažnai pusrutuliai turi pakankamai skirtingus stiprumus – kas vėl prieštarauja infliaciniams Visatos modeliams. Ir įdomiausia, kad didžiausi skirtumai yra pusrutuliuose, esančiuose abipus ekliptikos, plokštumos, kurioje Žemė sukasi aplink Saulę. Tai buvo požymis, kad CMB fliuktuacijos, apie kurias manyta, kad jų kilmė yra kosmologinė (su tam tikrais mūsų galaktikos emisijos papildais), iš tikro, yra priklausomos nuo mūsų Saulės sistemos. Vėlesni tyrinėjimai tokią galimybę tik sustiprino.

Tikėtiniausi du tokios situacijos paaiškinimai. Pirmas, kad klaidinga WMAP prietaisų konstrukcija arba klaidinga jų duomenų analizė. Tačiau COBE palydove buvo sumontuoti kitokie prietaisai, iš kurių duomenų paskaičiuotos panašios koreliacijos. Tad labiau priimtinas yra aiškinimas, kad egzistuoja nežinomas mikrobangų šaltinis arba absorbuotojas – ir jisai kažkaip susijęs su mūsų Saulės sistema (pvz., nežinomas netoliese esantis dulkių debesis). Tačiau ir šis aiškinimas turi trūkumų – kaip tas objektas gali paveikti vieną spektrą, tačiau nedaryti įtakos kitiems?!

Iš tikro, problema sudėtingesnė. Gali tekti vėl tikrinti teorines prielaidas (viena jų - tarti, kad Visata sukasi, t.p. žr. >>>>>). Tačiau dabartinės alternatyvos infliacinėms Visatos teorijos nėra patrauklios. Viena jų – kad Visata turi nepaprastai sudėtingą topologiją (pvz., Visata yra baigtinė ir išriesta kaip "baronka" ar riestainis).
2009 m. European Space Agency (ESA) paleido „Planck“ palydovą, kuris CMB matavo didesniame dažnių diapazone ir didesniu tikslumu. Jo duomenys leido tiksliau įvertinti ankstesnius paskaičiavimus.

Didžioji tyla

Visata tokia plati, kad joje protinga gyvybė turėjo atsirasti daugybę kartų. Ir ji toki asena, kad bent vienai technologiškai pažangiai civilizacijai turėjo pakakti laiko išplisti po visą galaktiką. Ir vis tik kitur kosmose mes nematome jos ženklų. Mes tai vadiname Fermi paradoksu. Vienu jo paaiškinimų yra tas, kad pažangios civilizacijos kruopščiai slepia savo egzistavimą, kad išvengtų priešiškai nusiteikusių galimų užpuolikų dėmesio.

Fermi paradoksas kartais pavadinamas Didžiąja tyla. Visata tarytum turėtų griaudėti nuo garsų, tačiau ji neįtikėtinai tyli. Kai kurie spėlioja, ar civilizacijos nesusinaikina iki tol, kol galėtų išskristi į kitas žvaigždes. Jei tai tiesa, tai toji tyla yra kapų tyla.

1974 m. per Arecibo radijo teleskopą buvo išsiųsta žinutė į žvaigždes (apie tai žr. >>>>>). Gamtoje, tarp paukščių, yra įprasta atkartoti „šaukinį“, kad parodytum dėmesį kitam paukščiui. Tad, jei gausime atgal mūsų siųstą žinutę, tai reikš, kad kažkas ją priėmė ir parodė dėmesį jai.

Pagal indų mitologiją, Visata buvo sukurta garsu Om (daugiau >>>>>). Tai skiemuo, kuriame telpa viskas, kas buvo ir kas bus.
Kai Arecibo radijo teleskopas nukreipiamas į taįką tarp žvaigždžių, mes girdim silpną dūzgimą. Astronomai tai vadima kosmoso mikrobanginiu spinduliavimu. Tai likutinis prieš 14 mlrd. m. įvykusio Didžiojo sprogimo atgarsis. Galime manyti, kad tai pradinio „Om“ aidas.

Plankas orbitoje

„Planck“ yra Europos kosmoso agentūros (ESA) kosminė observatorija skirta mikrobanginio fono anisotropijų stebėjimui mikrobangų ir infraraudonųjų spindulių diapazonuose – didele ir maža kampine geba. Pradžioje vadintas COBRAS/SAMBA, vėliau projektas pervardintas M. Planko (1858–1947) garbei.

Startavusi 2009 m. gegužę, stotis liepos mėn. pasiekė L2 (vieną iš Lagranžo taškų), o rugpjūtį atliko pirmuosius matavimus. 2010 m. vasarį pradėjo pirmąjį viso dangaus matavimą. Misijos pabaigoje „Planck“ perėjo į heliocentrinę orbitą, kad netrukdytų kitoms misijoms. Deaktyvacijos komanda buvo pasiųsta 2013 m. spalį.

2010 m. kovo 17 d. paskelbtos pirmosios „Planck“ nuotraukos, rodančios dulkių sankaupą, esančią už 500 šviesmečių. Dangaus mikrobanginio spinduliavimo žemėlapis buvo pateiktas 2013 m. kovo 21 d. Rezultatai papildė ir patikslino WMAP duomenis. 2014 m. gegužės 5 d. pateiktas pagal „Planck“ matavimus sudarytas galaktikos magnetinio lauko žemėlapis.


*) Džordžas Efstathiou (George Petros Efstathiou, g. 1955 m.) – britų astrofizikas, Kembridžo Kavli kosmologijos ins-to direktorius (nuo 2008 m.). Kartu su J.R. Bondu pirmąkart tiksliai paskaičiavo kosmoso mikrobanginio spinduliavimo anizotropijas šaltosios tamsiosios materijos modeliuose (1984). Kartu su kitais suorganizavo „APM Galaxy Survey“ ir išmatavo galaktikų klasterizaciją, leidusią ankstyvąjį l modelio patvirtinimą. Buvo vienas „Planck“ stoties komandos lyderių.

Parengė Cpt.Astera's Advisor

Papildoma literatūra

  1. C.L. Bennett et al. First Year WMAP Observations...// Astrophysical J. Supplemental, vol.148, 2003
  2. L.M. Krauss, M.S. Turner. A Cosmic Conundrum// Sci. Am., vol.290, no.8, Sept. 2004
  3. J.-P. Luminet, G.D. Starkman, J.R. Weeks. Is Space Finite?// Sci. Am., vol.285, no.4, Apr. 1999
  4. W. Hu, M. White. The Cosmic Symphony// Sci. Am., vol.290, no.2, Feb. 2004

Papildomai skaitykite:
Visatos modeliai
Didysis sprogimas
Sprogimai Visatoje
Jie buvo pirmeiviais...
Mįslinga Saulės karūna
Paralaksas: matavimai kosmose
Raudonojo poslinkio kilmė
Laiko ir erdvės atskyrimas
Nepaprastai masyvios ir ryškios
Visatos pirmapradis karštis
Didysis sprogimas ar Didysis atšokimas
Galaktikos judrioji atmosfera
Ankstyvoji Visata ir ekzoplanetos
Juodosios skylės ne tokios jau ir juodos
Naujos galimybės žvaigždėlaivio pavarai
Higso bosonas: labai prasta balerina
Kaip vyko perėjimas iš nieko į būtį?
Kas padėjo tamsiosios materijos supratimui
Kokoni, Morisonas. Tarpžvaigždinio ryšio paieškos
Nepaprastai suderinta Visatos sandara
Savaime besiorganizuojantis kvantinis pasaulis
Visata: nuo šičia link begalybės
Tamsioji materija ir energija
Kokia yra Visata? Sukasi?
Pasikėsinimas į multivisatas
Nepaprasti Visatos skaičiai
Stabilios būsenos teorija
Šaltoji branduolių sintezė
Juodųjų skylių portretas
Antigravitacijos paieškos
Lyginamoji kosmologija
Visatos mechanika
Papildomas matavimas
Nematomumo skydas
Kvantinis chaosas
Erdvės ratilai

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT skiltis
Vartiklis