Global Lithuanian Net:    san-taka station:

NIKOLA TESLA

N. Teslos tyrimų metodas ir pasaulėvaizdis  

"Greičiau jau daiktai buvo sukurti angelų proto, o ne Gamtos, t.y. angelai visus juos aiškiai įsivaizdavo savo mintyse prieš jiems realiai atsirandant", Šv. Augustinas

Taip pat skaitykite: Tesla: gyvenimas ir palikimas;  Tesla ir eterio technologijos

Death Mask of Nikola Tesla "Daugiau nedirbsiu dabarčiai, dirbu dėl ateities. Ateitis bus mano!', daugiau kaip prieš 70 m. žurnalistams Niujorke pasakė Nikola Tesla, alternatyvios elektros srovės, reversinio magnetinio lauko, daugiafazio elektros variklio, radijo teleautomatikos išradėjas… Jis įvairiose šalyse užregistravo per 300 išradimų – nemažai jų iki šiol neatkartoti, pvz., spinduliavimo energijos imtuvo. Nieko nežinome apie jo veikimo principą išskyrus tai, kad jis turėtų būti kosmoso spindulių energijos transformeris. Po to, kai liko neužbaigta Pasaulinė transliavimo stotis 1905 m., jis ištisus dešimtmečius dirbo vienas bandydamas paaiškinti kosminius procesus, siekė teoriškai sujungti materialias ir dvasines sritis. Tarp jo išradimų super žemo dažnio elektromagnetinių bangų poveikis biologinėms sistemos, ypač smegenų veiklai; energetinių struktūrų sujungimai; vadinamieji "ugnies kamuoliai", kuriuos sukeldavo pirminių ir antrinių elektromagnetinių ričių indukciniai laukai; vadinamasis bevielis energijos perdavimas ir t.t.

Taigi, 1856 m. liepos 10 d. mažame Slilyano kaimelyje Aurto-Vengrijoje serbų ortodoksų kunigo Milutino Teslos šeimoje gimė sūnus, kurį pavadino Nikola.

TeslosVaikystėje… kai man pasakydavo žodį, pasirodydavo aiškus jį žyminčio objekto vaizdas ir kartais negalėjau atskirti, kas tikra, o kas ne“.

Jis taipogi apibūdino savo spontaniškas minties keliones: „Tada, instinktyviai, pradėjo keliauti mintyse už savo mažo pasaulio, kurį žinojau, ribų ir regėjau naujas vietas. Pradžioje jos buvo labai miglotos ir neįžiūrimos ir nuslinkdavo į šalį, kai bandydavau sutelkti dėmesį joms, tačiau pamažu man pavyko jas užfiksuoti; jos įgavo standumo ir ryškumo ir galiausiai galėjo suvokti kaip realų daiktą. Greitai aptikau, kad didžiausias komfortas pasiekiamas, kai tiesos leidžia avo vaizduotei skverbtis vis toliau, visąlaik gaunant naujus įspūdžius; ir tai ėmiau keliauti – aišku, mintyse. Kiekvieną naktį (o kartais ir dieną), kai buvau vienas, galėjau pradėti savo keliones, pamatyti naujas vietas, miestus ir šalis, gyventi ten, susitikti su žmonėmis ir su jais susidraugauti ir, nors neįtikėtina, tai faktas, kad jie buvo tarsi tikri ir brangūs man kaip tie tikrajame gyvenime ir nemažiau stipresni savo pasireiškimu. Taip dariau iki 17-iolikos, kai mano mintys buvo rimtai užimtos išradimu.“

Tesla pasitenkino pastebėjimu, kad galėjo aiškiai vizualizuoti savo atradimus: jam net nereikėjo bandymų, modelių ar brėžinių. Taip jis susikūrė savo metodą, kaip materializuoti kūrybines idėjas. Tesla aiškiai skyrė idėjas, atėjusias kaip vizijos nuo kilusių analitiškai mąstant. Tesla paaiškino: "kai kas nors sukuria įsivaizduojamą įrenginį, tai susiję su neišdirbtos idėjos realizavimu praktikoje. Štai kodėl taip padarytas atradimas yra be detalių ir paprastai yra netoks svarbus… Mano metodas kitoks". Jis neskubėjo su empiriniais patikrinimais. Kilusią idėją jis iškart imdavo vystyti vaizduotėje. Jis galėjo keisti jos dizainą, tobulinti ir "įjungti" įrenginį, kad tasai imtų veikti jo galvoje.Jam nebuvo skirtumo, ar jis išbandė jį laboratorijoje ar savo mintyse. Jis netgi turėdavo laiko pastebėti, kad kažkas jam trukdo veikti teisingai… Praktikoje jis imdavo realizuoti tik tada, kai turėjo mintyse aiškų galutinį vaizdą.

Stebėdamas savo mentalinės veiklos mechanizmus, N. Tesla pastebėjo, kad dalis „virtualios tikrovės" vizijų visada turi ryšius su „realia tikrove". Netrukus jis išmoko nustatyti tą priežastingumą. Jis suprato, kad kiekviena jo mintis yra išorinių įspūdžių rezultatas. Po kažkiek laiko jam tapo aišku, kad jis tėra „kosminių jėgų automatas". Po daugelio metų šią išvadą jis panaudojo išrasdamas teleautomatinį valdymą.

Remiantis jo paties žodžiais, kai kurios išvados jo mintyse atsirasdavo spontaniškai, geometrinių vaizdinių pavidalu. Tada prasidėdavo atradimo principų supratimas ir jo realizavimas. Tik tada atradimas būdavo formalizuojamas matematiškai.

Nikola Tesla and Wheel Tuo pačiu metu, kai W. Crookes ėmėsi moksliškai tirti spiritualizmą Anglijoje, Rusijoje 19 a. 8 dešimtm. tą patį ėmė St. Peterburge daryti Mendelejevas. Ten po trumpo patikrinimo (10 eksperimentų) komitetas nusprendė, kad tai tėra apgaulė. Nuo tada mokslas yra skirstomas į „tikrą", universitetinį ir „fiktyvų", kuriam buvo priskirtas ir N. Tesla eterio teorija.

Galime išskirti tris mokslinio mąstymo stilius: kvantinė mechanika bei reliatyvizmas, o taip pat tradicinė fizika (kuriai ir priklauso N. Tesla). Pažiūrėkime, kokią vietą galime skirti N. Teslai šiuolaikiniame moksle.

Pagrindiniai kvantinės mechanikos teoriniai principai yra Planko konstanta,  Heizenbergo neapibrėžtumo principas,  Paulio principas ir Šriodingerio bangų lygtis. Pagrindinis jos tikslas yra surasti fundamentalią arba elementariąją materijos dalelę – tačiau jis vis dar nepasiektas. Daugelis dalykų vis dar yra neaiškūs ir nevaldomi. Reikia daryti išvadą, kad kvantinės mechanikos vystymosi galimybės išsemtos ir tokias kategorijas, kaip laikas ir erdvė, turime tirti gilesniame ontologiniame lygyje.

Specialiąją reliatyvumo teoriją A. Einšteinas paskelbė 1905 m. vokiečių žurnale „Annalen der Physik" – ir ji tapo keturmatės Minkovskio erdvėlaikio sampratos pagrindu.

Trečiasis fizikinės tikrovės suvokimo būdas susijęs su N. Tesla idėjomis. Pradedant M. Faradėjaus ir D. Arago darbais, iš vienos pusės, ir L. Galvani bei A. Volta, iš kitos, N. Tesla sukūrė savą savitą pasaulio sandaros teoriją, pasiremdamas Helmoholzo akustinių rezonatorių teorija bei adaptuotu lordo Kelvino eterio modeliu. Pradinė tos teorijos aksioma buvo, kad fizikinės sistemos universalioji energija remiasi vibracijų rezonanso dėsniais atitinkamai su sistemos dalių osciliacija. Eterio teorijos negalima atsisakyti, nes materija ir erdvė neatskiriamos.

[Tokia idėja yra išreikšta 1844 m. birželio 25 d. Faradėjaus laiške R. Teilorui*): „Taigi, materija visur tęsiasi... nebūtina laikyti, kad skiriasi materijos atomai ir juos skirianti erdvė. Jėgos apie centrus suteikia tiems centrams materijos savybes...“ Ir matyt neveltui, senosiose legendose (kaip ir kabaloje) teigiama, kad giliausiame lygyje ir pradžioje viskas tebuvo koncentruota šviesa, kuri ir būtų N. Tesla „švytintis eteris"]. “

Teslos nuomone, įelektrinta būsena yra fluidinė būsena, besimenti substancija, galinčia suvokti ir turinčia sąmonės elementus. Matematikoje tyrinėtojas laikėsi griežto realistinio požiūrio, tačiau eksperimentinėje veikloje buvo Archimedo pasekėjas. Archimedas sakė, kad „laikas neturėtų būti pašalintas iš fizikos" – tuo tarpu net 19 a. H. Hercas ir d'Alamberas bandė sukurti teorinę fiziką nenaudodami jėgos sąvokos, tačiau jiems nepavyko. Tai pabandė ir rusų mokslininkas N.A. Kozyrevas, tačiau ir jo teorija nepasiekė praktinio panaudojimo lygio. Jėgos ir laiko santykis fizikoje vis dar galutinai neišspręstas.

N. Tesla ir A. Einšteino požiūriai š fizikinę tikrovę iš esmės skyrėsi. Anot Einšteino, žmonių patirtis yra reliatyvi, netikra ir neatitinka realios tikrovės. Teslai ji visuotinė ir persmelkia visus kosminės egzistencijos lygius. Einšteinui Eteris nėra reali kategorija ir teegzistuoja tik kaip išgalvota esybė, o Teslai Eteris buvo vieningas laukas, apimantis laiką, erdvę, energiją ir materijos susidarymą (kaip eterio rezonancinių procesų rezultatas). Einšteinui Laikas nėra esminė fizikinė esybė ar netgi kategorija ir tėra prietaisų matuojamas dydis, priklausantis nuo atskirų sistemų. Teslai Laikas yra realus materializuotos matematikos algoritmas, sukurtas iš Eterio rezonuojant fizikinėm sistemoms ir sugrįžtantis į Eterį. Einšteinui maksimalus šviesos greitis pasiekiamas vakuume ir yra lygus 300 tūkst. km/sek. Teslai elektromagnetinių bangų sklidimo greitis neribojamas. Kalbėdamas su draugais, N. Tesla dažnai paneigdavo A. Einšteino teiginius, ypač susijusius su erdvės iškraipymu. Jis laikė, kad tai pažeidžia veiksmo ir atoveiksmio principą: „Jei erdvės iškraipymas susidaro dėl stiprių gravitacinių laikų, tai ji turėtų būti ištiesinama dėl atoveiksmio“. Kitaip sakant, tai užuomina apie keturmatį erdvėlaikio elastingumą – būtent šis sukuria jėgą, perkeliančią materiją iš praeities į ateitį. Einšteinas buvo grynas teoretikas, o Tesla – eksperimentatorius. Nėra žinių apie jų bendravimą, tačiau Einšteinas pasveikino Teslą su jo 75-mečiu. Flying machine of Nikola Tesla

Tesla tikėjo, kad „mums nereiks iš viso perdavinėti energijos. Praeis daug kartų ir mūsų mašinos bus varomos galios, paimamos iš bet kuriame visatos taške... Nes erdvė ir yra energija...“

N. Tesla nesukūrė savos teorijos, tačiau savo eksperimentais parengė bazę naujam, rezonansiniam elektromagnetizmo suvokimui. Jis laikė, kad pasaulis yra vientisa nenutrūkstama elektromagnetinė terpė, o materija tėra viena elektromagnetinių osciliacijų apraiška. Rezonanso dėsnį laikė bendriausiu gamtos dėsniu, eliminuojančiu laiką ir atstumą – visi ryšiai tarp reiškinių tėra įvairaus sudėtingumo rezonansų sąveika.

Taip tikru aspektu N. Tesla fiziką galima gretinti su Pitagoro dvasia. Pitagoras laikė, kad skaičiai ir pasaulis tarpusavyje susipynę. Matematiniai gamtos aspektai yra kaip viena dieviškojo Logoso apraiškų. Tai artima ir Platono mokymui, kad matematika yra tarp Idėjų ir Gamtos reiškinių pasaulių. Tiksliau sakant, matematinės idėjos ir logika yra tinkamas idėjų perteikimo būdas.

Apie magnetinio lauko sukimąsi, kai rotorius ima suktis veikiamas pasikeitimų aplinkoje, N. Tesla pasakė: „Dabar žinau, kaip veikia Kosmosas“. Taigi, Tesla išvedė aksiomą, kad sistemos energija imama iš aplinkos. Jo kosmologinį modelį sudarė besisukančių magnetinių laukų sistema. Ir iš tikro, sukasi Galaktika, Žemė sukasi aplink Saulę ir savo ašį, sukasi molekulės, atomai ir elektronai... Visa tai kuria magnetinius laukus. Taigi atrodytų, kad viską galima aprašyti vienu vieninteliu dėsniu – tuo pačiu, kuris priverčia suktis rotorių. Netgi psichinė veikla gali būti tos pačios prigimties ir priklausyti nuo rezonanso dėsnio. Argi tai toli nuo torsioninių laukų idėjos?

Po nekasdienės 1903 m. liepos 15 d., kai jis uždegė dangų ne tik virš Niujorko, bet ir didelės Atlanto dalies, 1905 m. jis be jokios aiškios priežasties paliko savo laboratoriją, kurioje nebuvo paliesti jokie daiktai. Kiek žinoma, jis niekada daugiau neperžengė Warderclyfe bokšto slenksčio ir niekad nesilankė toje vietoje. Labai keista, tačiau jis iš savo laboratorijos nepasiėmė jokių skaičiavimų, brėžinių ar dokumentų...

Buvo įtarimų, kad būtent Tesla sukėlė stiprų ir neįprastą sprogimą prie Podkamenaja Tunguska 1908-ais. Spėta, kad tai meteoras, tačiau nerasta jokių jo pėdsakų.

Laiko mašina?

Nemažai prirašyta, sukurti keli filmai apie 1943 m. JAV Karo laivyno eksperimentą, kuriuo buvo siekiama padaryti nematomus laivus. Aplink laivus buvo bandoma sukurti nepaprastai stiprų magnetinį lauką, kuris turėjo pakeisti šviesos spindulių kryptį ir taip neleisti išvysti laivus radarų ekranuose. Tai vyko praėjus vos 6 mėn. po Tesla mirties ir svarbių dokumentų pradingimo jo kambaryje. Eksperimentas vyko Filadelfijos uoste. Kai buvo įjungti generatoriai, nutiko kažkas nelaukta. Laivą dengė tankus žalsvas rūkas. Stiprūs elektromagnetiniai laukai pakeitė lokalias erdvėlaikio koordinates ir kreiseris „Elridge DE-173" kuriam laikui pradingo. Tada jis vėl pasirodė, tačiau jau kitoje vietoje, Blue coil of Nikola Tesla t.y. vienoje iš didžiausių karinių bazių, Norfolke, esančiame pietryčių Virdžinijoje už 350 km nuo Filadelfijos. Keisčiausi dalykai dėjosi su įgula. Pusė jos narių visiškai pradingo, kai kurie išprotėjo arba įgavo sugebėjimą savo valia išnykti arba atsirasti. Dalis išlikusios įgulos kalbėjo, kad jie „pakeitė pasaulį", kad matė ar net kalbėjosi su nežemiškomis būtybėmis.

Ugnies kamuoliai

N. Tesla mokėjo sukurti sudėtingas energetines struktūras, kurias vadino „ugnies kamuoliais". Rusų akademikas P.L. Kapica irgi jas tyrinėjo, tačiau neįstengė jų valdyti. Šių dienų fizikai (broliai Corum'ai) iš dalies tam tikru lygiu atkartojo kai kuriuos Tesla eksperimentus. Jie sugebėbėdavo sukurti ugnies kamuolius tik kelioms sekundėms ir tik 3 mm skersmens. Tuo tarpu Tesla sukurdavo futbolo kamuolio dydžio kamuolius, laikydavo juos rankose, įdėdavo į dėžę, uždengdavo ir vėl išimdavo. Tai buvo gana stabilios struktūros, gyvuojančios kelias minutes. Neabejotinai, Tesla apie tuos reiškinius žinojo gerokai daugiau už šiuolaikinius mokslininkus ir žinojo vėsios plazmos paslaptį.

Tesla pabrėždavo, kad jo elektromagnetinės bangos kitokios nei Herco, t.y. bangos ilgis yra lygus atstumui, kuriuo banga perduodama. Jis rašė, kad tai „garso bangos eteryje" ir jos elgiasi analogiškai garso bangoms ore, tik sklinda šviesos greičiu. 1906 m. indų filosofas Vivekananda**), vykdydamas Ramakrišnos misiją, nuvyko į Vakarus, kad pabandytų suvienyti visas religijas, Niujorke aplankė Tesla laboratoriją. Ir skubiai išsiuntė laišką savo kolegai Alasingh'ui: „Tas žmogus skiriasi nuo visų vakariečių. .. Jis parodė savo bandymus su elektra. Jo požiūris į elektrą yra kaip į gyvą būtybę. Jis kalbasi su ja ir jai įsakinėja. Kalbu apie aukščiausio lygio dvasinį asmenį. Nėra jokių abejonių, kad jis turi aukščiausio laipsnio dvasingumą ir pajėgus pripažinti mūsų dievus. Jo spalvingose šviesose regėjau visus mūsų dievus: Višnu, Šyva... ir jaučiau paties Brahma buvimą".

Ir matyt tai ne tiesiog elektriniai fokusai – o mažos Teslos, bandančio paaiškinti tos jėgos, prie kurios priartėjo, išpažintys. Jo dienoraštyje rašoma:
„Tam tikrais momentais pastebėdavau, kad visas oras aplink mane prisipildydavo tikros ugnies liežuvių. Jų intensyvumas, vietoje to, kad silpnėtų, augo ir maksimumą pasiekė 25 metų amžiuje. Kartą buvo jausmas, kad ugnies apimtos ir mano smegenys, o galvoje spindi maža širdis“.

Jis jautė tai, ką vėliau suformulavo kaip „eterio teoriją“. Jo manymu, visa erdvė - ir žemėje, ir tolimame kosmose – pripildyta energijos. Ji – visur. Ir ją būtų galima perdavinėti per atstumą arba gauti tiesiai iš oro...

Jis pradeda bandymus su aukšto dažnio srovėmis, generuojamas specialaus (Teslos) transformatoriaus bei skaito paskaitas apie savo atradimus – pradžioje Amerikoje, o vėliau ir Europoje. Jis įrodinėja, kad aukšta įtampa nepavojinga žmogui. Stovėdamas katedroje, visų akyse per save perleidžia 300 tūkst. voltų elektros srovę. Aplink jį spragsi koronarinių iškrovų ugnys, nuo jo pirštų lekia maži žaibai. Jis į ranką paima elektros lemputę – ir toji iškart įsižiebia. Jis priverčia įsižiebti prie nieko neprijungtas elektros lemputes, esančias bet kokiu atstumu, įjunginėja neprijungtus elektros variklius... Mokslo rate – sumišus tyla. Užtat laikraštininkai lipa jam ant kulnų. Tad apie sensacingiausius Teslos atradimus mums žinoma iš gausių pranešimų spaudoje. Pvz.:
„1896 m. išradėjas pradeda bandymus su rezonansiniais spinduliuotojais. Įjungus galingiausią prietaisą, laboratorijos sienos ima drebėti, nuo lubų krenta tinkas.... Spinduliuotuvo išjungimas truktų per ilgai, tenka jį sudaužyti plaktuku. Ir tuo momentu, kai Tesla stovi prie prietaiso nuolaužų, pro laboratorijos duris įbėga sunerimę policininkai. Juos čia atsiuntė artimiausių namų gyventojai, jau senai sunerimę dėl Teslos bandymų: Jų namai irgi virpa nuo rezonansinių bangų. Tačiau ir policijos skyrius, ir visi kiti pastatai Niujorke taip pat junta požeminius smūgius... Tai tikras žemės drebėjimas, 3 balų stiprumo! Ar jį sukėlė Teslos eksperimentai? Tai atrodo beveik neįtikėtina, tačiau nėra kito paaiškinimo“.

Papildymas (tęsinys): Tesla ir eterio technologijos


*) Ričardas Teiloras (Richard Taylor, 1781-1858) – anglų botanikas, gamtininkas ir redaktorius. Specializavosi sėklinių augalų srityje. „Philosophical Magazine“ redaktoriumi tapo 1822-ais. 1838 m. pradėjo leisti „Gamtos istorijos analus“, išleido 5 t. „Mokslinių memuarų“ (1837-1852).

**) Svamis Vivekananda (gimė kaip Narendranath Datta, 1863-1902) – indų vienuolis, mąstytojas ir religinis veikėjas, Indijos dvasinio ir nacionalinio atgimimo įkvėpėjas. Jis buvo indų mistiko Ramakrišnos pasekėjas. Vakaruose pradėjo skleisti Vedantos ir jogos idėjas.

Parengė Cpt.Astera's advisor 

Papildomai skaitykite:
Debesys žemėja
Roswello avarija
Baikonūro tremtyje
Filadelfijos eksperimentas
Jie degino eretikus, ar ne?
Tesla: gyvenimas ir palikimas
Nutylimas fizikas, vieningo lauko idėjos pradininkas
Daktaro Filipovo atradimas
Į susitikimą su nežemiečiais
Per meilės orgijas į žvaigždes
Higso bosonas: labai prasta balerina
8 alternatyvūs energijos šaltiniai
Mėnulis: Septintasis kontinentas
Hadronų koliderio kūrėjas
P. Fejerabendas prieš mokslą
Svajokliai prieš imperiją
Gyvenimas 2021 metais
Ateitis - elektrinės raketos
NSO sukurti žmogaus?
Žmogaus misija kosmose
Einšteino vieta pasaulyje
Saga apie neutronus
Greičiau už šviesą!
Alcubierre pavara
Tunguskos sprogimas
Antigravitacija
DM=XF

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT skiltis
Vartiklis