Global Lithuanian Net:    san-taka station:
NSO ir Biblija  

Taip pat skaitykite apie Merkabą Kabaloje

Biblija - puikus šaltinis NSO tyrimams. Pavyzdžiui, kas buvo toji žvaigždė, rodžiusi kelią išminčiams į Betliejų? Ir pagaliau „žvaigždė, kurią jie matė Rytuose, traukė pirma, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis“ (Mt 2,9). Kokia žvaigždė ar planeta gali sustoti? O ir Biblijos angelai ir dievas, kalbantis žmonėms, gali būti ateiviai.

O štai ištraukos iš „Išėjimo knygos“, kai žydai bėgo iš Egipto:

Iš 13, 21 Viešpats ėjo pirma jų dieną debesies stulpe, rodydamas kelią, o naktį ugnies stulpe, šviesdamas jiems, kad jie galėtų keliauti dieną ir naktį.

Iš 13,22 Jis nepatraukė nuo jų debesies stulpo dieną nė ugnies stulpo naktį.

Iš 19,16 Trečiąją dieną, rytui išaušus griaudėjo perkūnija ir žaibavo, tamsūs debesys apdengė kalną ir pasigirdo labai stiprus trimito garsas. Visi žmonės stovykloje pradėjo drebėti.

Iš 19,17 Mozė išvedė tautą iš stovyklos susitikti su Dievu. Jie sustojo kalno papėdėje.

Iš 19,18 Visas Sinajaus kalnas buvo apgaubtas dūmų, nes Viešpats nužengė ugnyje ant jo. Dūmai kilo tarsi iš krosnies, visas kalnas smarkiai drebėjo.

Iš 24,15 Mozė užkopė į kalną, ir debesis apdengė kalną.

Iš 24,16 Viešpaties šlovė nusileido ant Sinajaus kalno ir pasiliko šešias dienas. Septintą dieną Jis pašaukė Mozę iš debesies.

Iš 24,17 Viešpaties šlovė atrodė izraelitams lyg deganti ugnis kalno viršūnėje.


Tačiau dar paslaptingesnė pranašo Ezechielio knyga, prasidedanti paslaptingu regėjimu (pilną ištrauką skaitykite čia):

1.1 ... Atsivėrė dangūs, ir aš mačiau Dievo regėjimus.

Atsivėrė dangūs - tai galima suprasti, kad pranašui atsiskleidė dangaus paslaptys, tačiau galima suprasti ir taip, kad stebėtas danguje (ar iš dangaus prasidėjęs) reiškinys.

Ez 1,3 Viešpats kalbėjo kunigui Ezechieliui, Buzio sūnui, chaldėjų krašte prie Chovaro upės.   Viešpaties ranka buvo ten ant jo.

Ezekielis - žydų kunigo sūnus, buvęs žyniu Jahvės šventykloje Jeruzalėje. Pažymėtinai jį apibūdina tai, kad jis kurį laiką buvo Pitagoro mokytoju. Jo jaunystėje žydų tautą ištiko lemtingi įvykiai – judėjų karalius Joachimas nusprendė nusimesti Babilono karaliaus Navuchodonosoro II jungą, tačiau Jeruzalė buvo apsiausta, Joachimas sučiuptas ir nubaustas mirties bausme. Be to, į Babilono buvo išsivesta apie 10 tūkst. žmonių (iš esmės, tautos elitą), tarp kurių buvo ir Ezekielis. Juos apgyvendino prie Eufrato intako Chaburo (arba Chovaro) chaldėjų krašte. 5-ais tremties metais, kaip nurodo Biblija, Ezekielis buvo „pašauktas pranašauti“ – ir pranašavo 592-570 m. pr.m.e. Savo knygą parašė 570 m. Anot legendos, jį nežudė judėjų karaliaus sūnus, kurį Ezekielis apkaltino stabmeldyste.

„Viešpaties ranka“ laikytinas betarpiškas ir stiprus Dievo buvimo poveikis žmogui – tais žodžiais pranašas apibūdina savo būseną („pranašišką ekstazę“) vizijos metu.

Ez 1,4 Aš mačiau iš šiaurės kylantį viesulą ir debesis, aplinkui liepsnojo ugnis. Ugnies vidurys spindėjo lyg žėrintis gintaras. Dievo sostas

Ez 1,5 Liepsnų viduryje mačiau keturias būtybes. Jų išvaizda buvo panaši į žmogaus.

Ez 1,6 Kiekviena jų turėjo keturis veidus ir keturis sparnus.

Ez 1,7 Jų kojos buvo tiesios, o kojų pėdos panašios į veršio kanopas. Būtybės žibėjo kaip išlydytas varis.

Ez 1,8 Po jų sparnais keturiuose šonuose buvo žmogaus rankos. Veidus ir sparnus jos turėjo keturiose pusėse.

Ez 1,9 Sparnai lietė vienas kitą. Eidamos jos nesisuko, kiekviena ėjo tiesiai.

Ez 1,10 Visų keturių veidai atrodė taip: priekyje buvo žmogaus veidas, dešinėje - liūto veidas, kairėje - veršio veidas ir užpakalyje - erelio veidas.

Ez 1,11 Jų sparnai buvo ištiesti ir pakelti į viršų. Du sparnai lietė vienas kitą, kiti du - dengė jų kūnus.

Ez 1,12 Jos ėjo kiekviena tiesiai pirmyn. Kur dvasia norėjo eiti, ten jos ir ėjo, ir eidamos nepasisukdavo.

Ez 1,13 Būtybės atrodė kaip degančios anglys, kaip žibintai. Ugnis judėjo tarp būtybių. Ji buvo labai šviesi, o iš jos žybčiojo žaibai.

Ez 1,14 Būtybės judėjo pirmyn ir atgal tarsi žaibai.

Ez 1,15 Žiūrėdamas į būtybes, mačiau ant žemės prie kiekvienos iš jų po ratą.

Ezekielis reginio buvo sukrėstas iki sielos gelmių ir sunkiai rinko žodžius jam apibūdinti. Su kuo tai palyginti, jei ne su „Dievo vežėčiomis“?

Tolimesnis ištraukos tęsinys oi papildomi komentarai kitame puslapyje...

Panašu, kad Ezechielis pamatė kažką tokio, ko jis nesugebėjo suvokti savo protu - ir kiek įmanydamas stengėsi aprašyti pamatytą konstrukciją. Erichas fon Denikenas savo „Dievų vežėčiose“ (išleistoje 1968 m.) ją laiko nežemišku skraidančiu objektu. NASA inžinierius Jozefas fon Bliumričas panoro moksliškai paneigti šią hipotezę. Jis buvo labai nepėsčias: „Skylab“ sistemų projektų skyriaus vadovas, didesnį gyvenimo dalį praleidęs projektuodamas ir tirdamas lėktuvus ir raketas (tarp jų ir „Shuttle“); už dalyvavimą „Saturn-5“ ir „Apollo“ projektuose 1972-ais gavo NASA medalį „Už ypatingus nuopelnus“; buvo daugelio patentų savininkas.

„Aš pradėjau skaityti 'Dievų vežėčias' su išankstine nuostata kaip visišką nesąmonę... Tada aš susiradau Bibliją, kad perskaityčiau visą tekstą, vis dar įsitikinęs, kad viens-du paneiksiu Denikeno išvadas“... rašo jis 1973-ais išleistoje savo knygoje „Ezechielio kosminiai laivai“.

Tačiau kruopščiai išstudijavęs Biblijos tekstą, ir jis nusprendė, kad Ezechielis matė kosminį erdvėlaivį. Jis net padarė jo brėžinius, kuriuose „vizija“ yra panaši į „Gemini“ ar „Apollo“ nusileidimo kapsulę, papildomai turinčią malūnsparnio mentes. Jis net padarė išvadą, kad Ezechielio aprašyto laivo charakteristikos yra artimos toms, kurias NASA inžinieriai laiko optimaliomis erdvėlaiviui kylant ar leidžiantis.

Pagal Jozefą keturios būtybės nebuvo gyvos - tai buvo 4 kosminio laivo atramos, - kiekviena jų turėjo ratą, galintį judėti pirmyn, atgal ir į šonus. Jų sparnai buvo malūnsparnio propelerio mentės. Besisukančis jos atrodė tarsi būtų susiliejusios į viena.

Ezechielis gali būti ir vienas to laivo „keleivis“:

Ez 3,12 Dvasia pakėlė mane, ir už savęs išgirdau griausmingą balsą: „Palaiminta Viešpaties šlovė šioje vietoje“,

Ez 3,13 taip pat būtybių sparnų šlamėjimą ir ratų dundėjimą - tai buvo didelis dundesys.

Ez 3,14 Dvasia pakėlė ir nunešė mane. Aš nuėjau apkartęs, degančia dvasia, bet Viešpaties ranka buvo stipri ant manęs.

Šia tema bus ir daugiau rašinių…

Parinko Rulis

Papildomai skaitykite:
DM=XF
Merkaba Kabaloje
Ateiviai iš pragaro
Pranašas Nostradamas
Stebėtojai: Dievo sūnūs
NSO prigimtis moksliškai
Legendinė Ofyro aukso šalis
Keiro – bohemiškasis pranašas
Biblija ir bažnyčios paėmimas
Atsakymai bažnyčios paėmimą
M. Agrestas. Senovės kosmonautai
Ar išliks religijos susitikus su ateiviais?
Tamsiųjų purvynų jėgos ir bildukai
Paleovizitai: Ar bus rasti tiesioginiai pėdsakai?
Netikėtas Šumero žlugimas: branduolinė katastrofa gilioje senovėje?
Nežemiški senosios Indijos personažai
Vaimanika šastra atsiradimo istorija
Trumpa istorijos mokslo istorija
Vimanų vibruojantieji degalai
Keistai pažįstama, Deja vu
Menas matyti tolimą praeitį
Ankstyvieji pranešimai apie NSO
Gyvenimas 2021 metais
Duobių kaspinai Peru
Slibinai-gundytojai
„Prikeltas“ popiežius
Fairwater paslaptis
Juodasis riteris
Piramidžių mistika
Gyvosios ugnys

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.lt skiltis
Vartiklis